បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

Xperia Miro ST23I 4.0.4 Full Khmer Unicode

វិធី Root+Font Khmer on Xperia Miro ST23i On ICS 4.0.4
II-វិធីធ្វើ


1- go to setting tick debug and unkwon source 
2- Open Unlockroot.exe >Click Root finnish reboot and find supersu នៅក្នុងទូរស័ព្ទអ្នកបើមានបានន័យថា Rootបានសម្រេចហើយ 3- Intsall root explorer.apk to phone 4- Replace font  reboot Finnishរបៀបខាងលើនេះសម្រាប់ ICS 4.0.4 តែប៉ុណ្ណោះ (បើទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកមិនឋិតនៅលើ ជំនាន់ ICSទេ ត្រូវទាញយក Firmware ខាងលើមក Flash 1 សិន រួចចាំធ្វើតាមរបៀបខាងលើCAF Group ដើម្បីលើកតម្កើងភាសាជាតិ នៅលើ Smart Phone មិត្តទាំងអស់គ្នា  

No comments:

Post a Comment