បកប្រែភាសា

Monday, July 1, 2013

HOW TO ROOT SAMSUNG SGH-I997R GALAXY S INFUSE 4G OS GIGERBREAD AND INSTALL KHMER UNICODE

I.តំរូវការ
1. firmware I997UCLB3-CWM-root-deodex.rar.(ទាញយករួចពន្លាវា)
2. Update.zip  (ទាញយករួចចំលងចូលម៉េម៉ូរី)
3. Custom rom JB 4.2.2  (ទាញយករួចចំលងចូលroot folderដែលនៅក្នុងម៉េម៉ូរីកាត)
4.Google apps.zip (ទាញយករួចចំលងចូលroot folderដែលនៅក្នុងម៉េម៉ូរីកាត)
5. Driver Windows 32-bit (x86)  | Windows 64-bit (x64) (តម្លើងដាក់កំព្យូរទ័រ)
6.Odin (ទាញយករួចពន្លាវា)
4. Khmer full JB.zip (ទាញយករួចចំលងចូលម៉េម៉ូរី)

II. អនុវត្ត Rooting&CWM


1. ទាញយFirmware I997UCLB3-CWM-root-deodex.rarរួចពន្លា
2. សេរ៉េ Usb Enable debugging mode​​(Setting>developer options) &Enable unknow
3. បិទទូរស័ព្ទ( no connect phone to pc)
4. Boot in to recovery ចុចបូ៑តុងបន្ថែមសំឡេង​បន្ថយសំឡេង បន្ថយសំឡេង+power(ពេលតែមួយ)​ ពេលស្កិតក្នងrecovery សូមដកដៃចេញទាំងពីរបូ៑តុង
5. in recovery សូមធ្វើការwipe all user data&wipe cache theb reboot your phone.
6.បើកកម្មវិធីOdin
7.ដោះថ្មចេញពីទូរស័ព្ទ-->ភ្ជាប់វាទៅនឹងកំព្យូរទ័រដោយខ្សែរusb-->ដាក់ថ្មចូលទូរស័ព្ទវិញ-->ចុចបូ៑តុងបន្ថែមសំឡេង​បន្ថយសំឡេងដើម្បីឲទូរស័ព្ទស្ថិតក្នុងdownload mode (ត្រង់ចំនុចID comមានពណ៌លឿងឬត្រង់ចំនុចmessage លេចចេញអក្សរadded បានន័យថាស័ព្ទបានភ្ជាប់ជាមួយកំព្យូរទ័ររួចហើយ)។

8.ចុចOdin.exe-->PDA-->I997UCLB3-CWM-root.tar-->start ទូរស័ព្ទនឹងដំនើរការតម្លើងរួចរីស្តាតដោយខ្លួនវា។
9.បន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទរីស្តាតសូមដកខ្សែរUSBចេញរូចបិទទូរស័ព្ទម្តងទៀត
10.Reboot to Clockwork mod (ដោយចុចបូ៑តុងបន្ថែ+power+menu)-->Apply update from SD card-->update.zip-->yes-->go back--> reboot yr phone.

III. ការតម្លើងទៅកាន់កំរិត4.2និងពុម្ពអក្សខ្មែរ
1.ទាញយកcustom rom និង​Google apps  Khmer full JB.zip &  MultiLing Keyboard 
 រួចចំលងចូលfolder rootដែលស្ថិតក្នុងម៉េម៉ូរីកាតរឺម៉ាស៊ីន
2.បិទទូរស័ព្ទ( no connect phone to pc)
3.boot to clockwork mod (ដោយចុចបូ៑តុងបន្ថែ+power+menu)
4.សូមធ្វើការwipe all user data,wipe cache &wipe dalvik cache -->install zip from sd card -->choose zip from sd card
-->cm10.1(ដែលបានទាញយកនៅចំនុច1)បន្ទាប់ពីតម្លើងហើយសូមgo back រួចចុចinstall zip from sd card -->chose zip from sd card -->gapps.zipបន្ទាប់ពីតម្លើងហើយgo back -->ចុចinstall zip from sd card -->chose zip from sd card
-->khmer full JB.zipបន្ទាប់ពីតម្លើងហើយgo back -->reboot yr phone.
5.ចុងបញ្ចប់គ្រាន់តែinstall MultiLing Keyboardដាក់ទូរស័ព្ទរួច-->go to Setting--> Language & Keyboard 
--> Tick on MultiLing Keyboard => Choose MultiLing Keyboard Setting-->Language twice-->Tick ភាសាខ្មែរ

ចំណាំ​::: Kie មិនដំណើរការទេនៅក្នុងរូមនេះ។

* I'm not responsible with yr own risk.

បានដកស្រង់ចេញពីxda-developer

តម្លើងពុម្ពអក្សរខ្មែរលើ​SAMSUNG ANYCALL M190S


SEMI RESTORE RELEASE

                                              Download for  Windows    OS X    SSH 

Requirements

  • 5-10 minutes of your time!
  • A computer running Windows or Mac OS X

 Read this or you may regret it!

  • SemiRestore supports Windows XP SP3 or higher, OS X 10.6 or higher, and Ubuntu 12.10 or higher (or the equivalent Linux).
  • There may be a better way to fix your current problem. For example, to fix "Safe Mode" issues, you can just uninstall Mobile Substrate from Cydia.
  • Like any other restore, make sure you backup your data if you want it later.
  • Avoid using your iOS device or anything related to iTunes or XCode during the Semi-Restore. Why not actually go outside?
  • This process can not and does not repair broken system files! Avoid all Siri Ports, as they are not only illegal (except for Spire on 5.0.1) but they also create problems and may potentially break system files (even Spire can cause this).
  • Your device will respring or reboot several times during the Semi-Restore. This is perfectly normal, so don't panic.

for view more please read more

HOW TO ROOT XPERIA SOLA AND INSTALL CWM RECOVERY

Sony-Ericsson-XPERIA-Arc-cwmI. របៀបRoot

1. ចុចទីនេះដើម្បីទាញយករួចពន្លាវា(Extract files)
2. Extract files from the archive to your Desktop.
3. បើកUSB
debuggingដោយចុច Menu>>Settings>>Developer options>>USB debugging​
4. ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយកំព្យូរទ័រ

5. ចុច double-click on RunMe.bat ដែលបានពន្លា
6. ជ្រើសយក​1
7. ជ្រើសយក Root 
8. ធ្វើតាមការណែនាំនៅលើផ្ទាំងកម្មវិធី
9.check Superuser in your phone if have on menu is Done!!

II. តម្លើង ClockworkMod Recovery  Sony Xperia Active:

1. ចុចទីនេះដើម្បីទាញយករួចពន្លាវា(Extract files)
2. បើកUSB debuggingដោយចុច Settings > Applications > USB Debugging (ប្រសិន Android 2.3) ឬ going to Settings > Development (Android 4.0) and ticking the USB Debugging .
3. ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយកំព្យូរទ័រ 
4. ចុច double-click on Recovery x ដែលបានពន្លា
5. ជ្រើសយកSony Ericsson ពីក្នុងBrand  ជ្រើសយក Xperia Active ពីក្នុងDevice ជ្រើសយក Recovery​
ចុច CWM Recovery 5.0.2.7 (Android 4.0)រួចចុចNext
6.រងចាំRecovery X 2 or 3 នាទី