បកប្រែភាសា

Saturday, July 30, 2016

True Smart 4G Speedy 4.0 Full UnlockFile Have Pass
Call Me +85517538353/+85570538353/0974994222
Or Chat Me On Facebook   :  Here
Thank.......

Thursday, July 28, 2016

ROM 5.0.1 Style N5 សម្រាប់ Samsung Galaxy Note 2 SHV-E250Sលក្ខណ:ពិសេសនៃ ROM

Rooted (SuperSU 2.76)
Deodexed
Deknoxed
Stable & Fast
No Korean bloatware
No SMS Limits
Call recording
Multi-Languages
Clean Dialpad
Network Mode Menu
Note4 Apps


គាំទ្រ devices

SHV-E250S (SKT)
SHV-E250K (KT)
SHV-E250L (LGU+)

ROM 6.1.2 សម្រាប់ Samsung Galaxy S4 LTE SHV-E300S/Kលក្ខណ:ពិសេសនៃ ROM

Rooted (SuperSU 2.76)
Deodexed
Deknoxed
Stable & Fast
No Korean bloatware
No SMS Limits
Call recording
Multi-Languages
Clean Dialpad
Network Mode Menu
Note5 Apps


គាំទ្រ devices

SHV-E300S (SKT)
SHV-E300K (KT)


Saturday, July 23, 2016

[កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ]: KEYS សម្រាប់ ESET, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira (កក្កដា ២០១៦)ប្រមូលផ្ដុំ Key សម្រាប់កម្មវិធីកំចាត់មេរោគដែលពេញនិយម: ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira!

សេចក្តីណែនាំអំពីការដំឡើង:

ESET NOD32

Friday, July 8, 2016

Note3 N900L-S-K Full Fix On stock Rom & Menu Khmer V4.4.2


N900L : Download Here
N900S : Download Here
N900K : Download Here

All File Have Pass
Call Me +85517538353/+85570538353
Chat Me On Facebook   :  Here
Thank.......

Thursday, July 7, 2016

Rom AIS LAVA iris 353 Sim card UnlockFile Have Pass
Call Me +85517538353/+85570538353
Chat Me On Facebook   :  Here
Thank.......

Note2 Korea SHV-E250L-S-K Menu khmer V4.4.2 Full Fix On Stock Rom internet 4G File tar


Note2 Korea SHV-E250L Fix All Menu Khmer 4G  :  Download Here
Note2 Korea SHV-E250K Fix All Menu Khmer 4G  :  Download Here
Note2 Korea SHV-E250S Fix All Menu Khmer 4G  :  Download Here
All File Have Pass
Call Me +85517538353/+85570538353
Chat Me On Facebook   :  Here
Thank.......

Monday, July 4, 2016

Windows 7 Android N Free ( 32bit & 64bt )


                        Windows 7  Android N Free ( 32bit & 64bt )

                                                          Download Here

                                                              Active

Sunday, July 3, 2016

FREE FIRMWARE BLACKVIEW
1- BV6000                      DOWNLOAD

2- Ultra                          DOWNLOAD / DOWNLOAD

3- Breeze                        DOWNLOAD