បកប្រែភាសា

Friday, November 22, 2013

តម្លើង​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ដាក់ Galaxy Tap SHW-M180S (កែថ្មី)

វីធី​តម្លើង​ងាយៗ៖

  • download firmware:www.cambodroid.com_Khmer-M180S.rar
  • បើកកម្មវិធី ODIN
  • តម្លើង usb driver (បើមិនទាន់មាន)
  • ពន្លា www.cambodroid.com_Khmer-M180S.rar
  • ចុចប៊ូតុង PDA នៅលើ ODIN
  • រើសយក file ដែល​បានពន្លាហើយ
  • ចុច​ប៊ូតុង start
  • រង់ចាំ reboot នោះជាកាស្រេច ដោយ​គ្រាន់​តែ​តម្លើង keyboard ពី Playstore មកជាការស្រេច។
password: www.cambodr0id.com

ផ្តាច់កូរ៉េនិង​តម្លើង​ខ្មែរ​យូនីកូដ​នៅលើ LU6200 (Jelly Bean 4.1.2)


File សំរាប់​ Root & Recovery


ទាញយក file ខាងក្រោម៖6200-tool.zip


បន្ទាប់មក​បើក file TPSparkyRoot.bat នៅក្នុង folder ROOT142


សំរាប់ recovery គឺត្រុវបើកfile 刷机.bat នៅក្នុង folder REC142


មុន​នឹងធ្វើកុំភ្លេចបើក USB Debugging ផង។


បើ​សិន​ជាគ្មាន driver ទាញយក USB Driver

ROM COOK Galaxy SIII LTE E210L BY_ThanaChhim V1 FIxed all fully Khmer

Hello every one. Today I have to edit a custom room of Korea phone Model SHV-E210L  full with Khmer Unicode Fix Korea and Data Network (can use Internet via sim card as well GSM/3G)

System version  Android 4.1.2    

Compatible with  Galaxy SIII LTE E210L    

base package version  E210LKLJMH2 _4.1.2

ROM version  ThanaChhim V1

Published  November 11, 2013

ROM Author  ThanaChhim

Because S3 4.3 has to many problem so I recommend to this room.Flash Via CWM 

របៀបដាក់ខ្មែរយូនីកូដលើ SONY ដែលដំនើការលើANDROID JellyBean

របៀបដាក់ខ្មែរយូនីកូដលើ SONY ដែលដំនើការលើANDROID JellyBean
ដំបូងត្រូវRootសិន
ទាញយក Khmer TTF http://www.4shared.com/android/nwxzwTEA/Khmer_TTF.html
ទាញយក Ifont http://www.4shared.com/android/mcLzXWor/iFont.html
តំលើង KHMER TTFហើយនឹងIfontទៅក្នុងទូរសព្ទ័បន្ទាប់មកបើកIfontនៅក្នុងទូរសព្ទ័រើសយកពាក្យInstallហើយរើស
យកKhmer ហើយrebootម៉ាស៊ីនមួយទៅOK ហើយ
Khmer TTF.apk
www.4shared.com
Khmer TTF.apk-4shared.com

SAMSUNG FIRMWARE


Samsung EK-GC100
Samsung GT-B5330
Samsung GT-B5510
Samsung GT-B5510B
Samsung GT-B5510L
Samsung GT-B5512
Samsung GT-B5512B
Samsung GT-B7510
Samsung GT-B9120
Samsung GT-I5500
Samsung GT-I5500B
Samsung GT-I5510
Samsung GT-I5510L
Samsung GT-I5510T
Samsung GT-I5800
Samsung GT-I8150
Samsung GT-I8150B
Samsung GT-I8160
Samsung GT-I8160L
Samsung GT-I8160P
Samsung GT-I8190
Samsung GT-I8190L
Samsung GT-I8190N
Samsung GT-I8250
Samsung GT-I8530
Samsung GT-I9000
Samsung GT-I9001
Samsung GT-I9003
Samsung GT-I9003L
Samsung GT-I9010
Samsung GT-I9070
Samsung GT-I9070P
Samsung GT-I9082
Samsung GT-I9100
Samsung GT-I9100G
Samsung GT-I9100M
Samsung GT-I9100P
Samsung GT-I9100T
Samsung GT-I9103
Samsung GT-I9105
Samsung GT-I9105P
Samsung GT-I9108
Samsung GT-I9210
Samsung GT-I9210T
Samsung GT-I9220
Samsung GT-I9228
Samsung GT-I9250
Samsung GT-I9260
Samsung GT-I9300
Samsung GT-I9300T
Samsung GT-I9305
Samsung GT-I9308
Samsung GT-N7000
Samsung GT-N7000B
Samsung GT-N7100
Samsung GT-N7102
Samsung GT-N7105
Samsung GT-N8000
Samsung GT-N8005
Samsung GT-N8010
Samsung GT-N8013
Samsung GT-N8020
Samsung GT-P1000
Samsung GT-P1000R
Samsung GT-P1010
Samsung GT-P3100
Samsung GT-P3110
Samsung GT-P3113
Samsung GT-P5100
Samsung GT-P5110
Samsung GT-P5113
Samsung GT-P6200
Samsung GT-P6200L
Samsung GT-P6201
Samsung GT-P6210
Samsung GT-P6211
Samsung GT-P6800
Samsung GT-P6810
Samsung GT-P7300
Samsung GT-P7310
Samsung GT-P7320
Samsung GT-P7320T
Samsung GT-P7500
Samsung GT-P7500M
Samsung GT-P7500R
Samsung GT-P7501
Samsung GT-P7510
Samsung GT-S5300
Samsung GT-S5301
Samsung GT-S5302
Samsung GT-S5360
Samsung GT-S5360B
Samsung GT-S5360T
Samsung GT-S5363
Samsung GT-S5367
Samsung GT-S5369
Samsung GT-S5570
Samsung GT-S5570B
Samsung GT-S5570i
Samsung GT-S5570L
Samsung GT-S5660
Samsung GT-S5660M
Samsung GT-S5660V
Samsung GT-S5670
Samsung GT-S5670L
Samsung GT-S5690
Samsung GT-S5690L
Samsung GT-S5698
Samsung GT-S5830
Samsung GT-S5830B
Samsung GT-S5830C
Samsung GT-S5830D
Samsung GT-S5830i
Samsung GT-S5830L
Samsung GT-S5830M
Samsung GT-S5839i
Samsung GT-S6010
Samsung GT-S6012
Samsung GT-S6102
Samsung GT-S6102B
Samsung GT-S6108
Samsung GT-S6310
Samsung GT-S6312
Samsung GT-S6352
Samsung GT-S6500
Samsung GT-S6500D
Samsung GT-S6802
Samsung GT-S6802B
Samsung GT-S6810P
Samsung GT-S7500
Samsung GT-S7500L
Samsung GT-S7562
Samsung GT-S7710
Samsung ISW11SC
Samsung SC-01C
Samsung SC-01D
Samsung SC-02B
Samsung SC-02C
Samsung SC-02E
Samsung SC-03D
Samsung SC-05D
Samsung SC-06D
Samsung SCH-I500
Samsung SCH-I569
Samsung SCH-I589
Samsung SCH-I939
Samsung SCH-I939D
Samsung SCH-N719
Samsung SCH-R910
Samsung SCH-R915
Samsung SCH-W2013
Samsung SGH-I317
Samsung SGH-I317M
Samsung SGH-I717
Samsung SGH-I717M
Samsung SGH-I717R
Samsung SGH-I727
Samsung SGH-I727R
Samsung SGH-I747
Samsung SGH-I747M
Samsung SGH-I757M
Samsung SGH-I777
Samsung SGH-I896
Samsung SGH-I897
Samsung SGH-I927
Samsung SGH-I957
Samsung SGH-I957D
Samsung SGH-I957M
Samsung SGH-I997
Samsung SGH-T589W
Samsung SGH-T769
Samsung SGH-T779
Samsung SGH-T839
Samsung SGH-T859
Samsung SGH-T879
Samsung SGH-T889V
Samsung SGH-T959V
Samsung SGH-T989
Samsung SGH-T989D
Samsung SGH-T999
Samsung SGH-T999V
Samsung SHV-E120L
Samsung SHV-E150S
Samsung SHV-E170S
Samsung SHV-E210L
Samsung SHV-E210S
Samsung SHV-E250K
Samsung SHV-E250L
Samsung SHV-E250S
Samsung SHW-M440S
Samsung SHW-M480K
Samsung SHW-M480S
Samsung SPH-D710
Samsung SPH-L710