បកប្រែភាសា

Friday, February 12, 2016

imobile Rom
ROM : i-mobile i-style 2.1
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMUEsteTZNMWpGT3M/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 2.2
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMRE50OEs0dWJhUFk/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 2.4
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMM0hJTUxFWmFiUzA/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 2.5
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMSmVwWlp0cXdwbFU/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 2.6
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMSmJZbTd3U1ZCVms/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 2.7
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMWTlfdlBwMU1odjg/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 2.9
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMUmlSMzMtSHRlYnc/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 210
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMQlZDbkxXU3BqT0U/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 212
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMT2hkckJPX3JXSVE/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 215
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMSHdTWDFGMW92bG8/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 3
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMVk9MX0txSlNuRlU/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 4
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMeUZ3TGNVVVowTmM/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 5
 https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMak9yaE5TNGJyOHc/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 6
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMSHlQU3dLSmY3cFk/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 7.1
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMQmtNS3pSX0JkVkk/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 7.5
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMMFl3OXBKd3laUVE/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 7.6
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMNjhRellNa2lscjg/view?usp=sharing