បកប្រែភាសា

Tuesday, December 29, 2015

All Stock Rom (Not Fix) 4.1.2

KMS Activator Ultimate 2016 v2.7 Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 គឺជាកម្មវិធី Activate សម្រាប់ Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10. វាជាកម្មវិធី Activate ដែលមាន សុវត្ថិភាពដោយមានប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធឯកសារ.

វាអាច Activate

• Windows Vista Business/N/Enterprise/N
• Windows 7 Professional/N/Enterprise/N
• Windows 8 All Editions
• Windows 8.1 All Editions
• Windows 10 Technical Preview All Editions
• Office 2010/2013 /2016 All Editions
• Windows Server 2008/Standard/Datacenter/Enterprise/2008R2
• និងដ៏ទៃទៀតជាច្រើន

PC USB


សម្រាប់បងៗដែល ពិបាកនិងដឹងថា usb error លើ driver ដែលធ្វើអោយកុង គាំង pc បងៗប្រើ កម្មវិធីនេះ USB Deview បាន ដោយពំុចាំបាច់ដក ដោតខ្សែរ usb ហើយអោយយើងដឹងថា usb ណាដើរ usb ណាមិនដើរ