បកប្រែភាសា

Saturday, April 2, 2016

របៀបដំឡើងជំនាន់Galaxy SII korea M250s/k/L ទៅកាន់International I9100 Official JB and Full Khmer Unicode

I-ឯកសារដែលត្រូវមាន
     1- Odin  Download
     2- Firmware 
      Part1   Download 
      Part2   Download 
      Part3   Download
      Part4   Download 
    3- Root Explorer Download 
    4- Font unicode  Download 
II - របៀបអនុវត្ត
 1- Open odin