បកប្រែភាសា

Monday, July 29, 2013

Update Galaxy Cooper(Ace, GT-S5830) ទៅកាន់​ Jelly bean ដោយ​មានខ្មែរ​យូនីកូដ​មក​ស្រាប់

733939_498523986867960_955040983_n
ថ្វី​ត្បិត​តែ​ទូរស័ព្ទ​ចេញ​មក​យូរ​ហើយ​ក្តី តែ​វា​ទទួល​ការ​ពេញ​និយម​គួសម​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ Cambodroid ធ្លាប់​បាន​សរសេរ​ម្តង​ហើយ​នៅ​ក្នុង​ប្រកាស​មុនៗ​ អំពីរបៀប​ដំឡើង​ ខ្មែរ​យូនីកូដ​ នៅលើ Galaxy Ace (Cooper) GT-S5830 តែ​ស្ថិត​នៅ​លើ Gingerbread (2.3.7) តែប៉ុណ្ណោះ។
ពេល​នេះខ្ញុំ​សូម​ណែនាំ អំពីរបៀប​តម្លើង​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ដាក់​ Galaxy Ace និង​តម្លើង​ជំនាន់​ Android ដល់​ 4.2.2 (Jelly Bean) តែម្តង។សូម​អនុវត្ត​តាម​ជំហ៊ាន​ខាងក្រោម៖
 1. ទាញ​យក Fimware Galaxy Cooper-JellyBean-khmer.zip
 2. ទាញយក recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix.zip
 3. ចំលង file ដែល​បាន ទាញ​យក​ដាក់​ចូល​ក្នុង sdcard
 4. បិទ​ទូរស័ព្ទ
 5. បើក​ទូរស័ព្ទ​ចូល​ក្នុង stock recovery ដោយ​ចុច Home + Power
 6. ជ្រើសយក update from external storage
 7. ជ្រើស​យក recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix.zip ហើយ​ជ្រើស​យក yes
 8. reboot ទូរស័ព្ទ​ម្តង​ទៀត នោះ​លោក​អ្នក​នឹង​ចូល​ទៅ​កាន់ CWM ហើយ
 9. wipe data/factory reset
 10. ជ្រើស​យក install zip from sdcard
 11. ជ្រើសយក Galaxy Cooper-JellyBean-khmer.zip ហើយ​រង់​ចាំ​ឲ្យ​វា flash ចប់
 12. reboot ទូរស័ព្ទ​ជាការស្រេច
បញ្ជាក់៖ firmware នេះ​មានមក​ជាស្រេច​នូវ ពុម្ព​អក្សរខ្មែរ​យូនីកូដ។ លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ទាញយក keyboard ពី Playstore គឺជាការស្រេច។
378280_498524010201291_230926338_n

Rom Samsung Korea

FHOME_E110S.UG06.2140_CL827243_REV02_user_low_ship.tar  677,724,248  2012-07-12 PM 03:24
FHOME_E120K.UF29.1112_CL805677_REV02_user_low_ship.tar  766,720,088  2012-07-12 PM 10:05
FHOME_E120L.FB05.0938_CL939741_REV00_user_low_ship.tar  877,383,768  2012-02-22 AM 11:06
FHOME_E120L.UE11.2041_CL549229_REV00_user_low_ship.tar  811,130,968  2012-05-24 AM 11:27
FHOME_E120S.FD12.1532_CL1054062_REV03_user_low_ship.tar  824,384,512  2012-04-19 PM 12:26
FHOME_E120S.UG07.1045_CL828910_REV03_user_low_ship.tar  832,583,768  2012-07-11 PM 06:12
FHOME_E160K.FB16.2031_CL939687_REV0000_user_mid_ship.tar  1,039,073,370  2012-03-23 AM 03:26
FHOME_E160K.UI24.2036_CL966809_REV02_user_low_ship.tar  1,181,450,328  2012-09-29 PM 03:10
FHOME_E160L.FB07.2054_CL935721_REV0000_user_mid_ship.tar  1,057,822,810  2012-02-24 PM 06:48
FHOME_E160L.UH24.1821_CL966093_REV02_user_low_ship.tar  1,167,206,488  2012-09-10 PM 11:27
FHOME_E160S.FA09.1831_CL867733_REV0000_user_mid_ship.tar  1,088,850,010  2012-05-24 AM 11:08
FHOME_E160S.UH24.1912_CL966809_REV02_user_low_ship.tar  1,224,898,648  2012-08-27 AM 02:44
FKIES_HOME_E110SKSJMA4_896235_REV02_user_low_ship.tar  835,420,247  2013-02-14 PM 11:52
FKIES_HOME_E120KKKJMA1_704944_REV02_user_low_ship.tar  959,549,527  2013-02-14 PM 06:09
FKIES_HOME_E120LKLJMA4_704944_REV00_user_low_ship.tar  1,025,106,007  2013-02-14 PM 06:00
FKIES_HOME_E120SKSJMA4_704944_REV02_user_low_ship.tar  1,022,689,367  2013-02-14 PM 06:02
FKIES_HOME_E160KKKJMB1_704944_REV02_user_low_ship.tar  1,345,648,727  2013-02-22 PM 03:48
FKIES_HOME_E160LKLJMB2_704944_REV02_user_low_ship.tar  1,304,483,927  2013-02-22 PM 03:45
FKIES_HOME_E160SKSJMB1_704944_REV02_user_low_ship.tar  1,347,399,767  2013-02-22 PM 03:45
FKIES_HOME_E210KKKJLJC_E210KKTTALJC_371046_REV00_user_low_ship.tar  1,316,761,700  2012-10-26 AM 03:15
FKIES_HOME_E210LKLALG4_E210LLGTALG4_808555_REV00_user_low_ship.tar  1,309,388,900  2012-07-20 AM 10:41
FKIES_HOME_E210SKSJLJB_E210SSKTALJB_371001_REV00_user_low_ship.tar  1,562,388,580  2012-10-26 AM 02:01
FKIES_HOME_E210SKSJLL6_E210SSKTALL2_638230_REV00_user_low_ship.tar  1,609,646,180  2013-02-15 PM 08:02
FKIES_HOME_E210SKSJMB7_E210SSKTAMB1_866518_REV00_user_low_ship.tar  1,613,639,780  2013-02-25 PM 04:02
FKIES_HOME_E250KKKVLKB_E250KKTTVLK2_579062_REV04_user_low_ship.tar  1,534,945,380  2012-12-10 PM 06:26
FKIES_HOME_E250KKKVMB1_E250KKTTVLK2_818300_REV04_user_low_ship.tar  1,544,038,500  2013-02-15 AM 03:01
FKIES_HOME_E250LKLVLKB_E250LLGTVLK2_579062_REV04_user_low_ship.tar  1,544,048,740  2012-12-03 AM 10:50
FKIES_HOME_E250LKLVMB1_E250LLGTVMA5_886457_REV04_user_low_ship.tar  1,546,383,460  2013-02-15 AM 10:39
FKIES_HOME_E250SKSVLL2_E250SSKTVLK2_579062_REV04_user_low_ship.tar  1,731,911,780  2012-12-14 PM 09:24
FKIES_HOME_E250SKSVMB1_E250SSKTVLK2_817205_REV04_user_low_ship.tar  1,743,872,100  2013-02-13 AM 10:24
FN7000XXLRK_N7000DBTLRK_N7000XXLRK_HOME.tar


សំរាប់ Room  +   Root
F

HOME_E110S.UG06.2140_CL827243_REV02_user_low_ship_rooted.tar

  689,132,544

  2012-07-18 PM 08:49F

HOME_E120K.UF29.1112_CL805677_REV02_user_low_ship_rooted_camnosound.tar

  780,450,816

  2012-07-13 PM 03:20F

HOME_E120L.UE11.2041_CL549229_REV00_user_low_ship_rooted.tar

  824,493,568

  2012-05-25 PM 04:28F

HOME_E120S.UG07.1045_CL828910_REV03_user_low_ship_rooted_camnosound.tar

  846,193,664

  2012-07-11 PM 06:23F

HOME_E160K.UI24.2036_CL966809_REV02_user_low_ship_rooted.tar

  1,208,902,656

  2012-09-29 PM 07:58F

HOME_E160L.UH24.1821_CL966093_REV02_user_low_ship_rooted.tar

  1,194,659,840

  2012-09-10 PM 11:48F

HOME_E160S.UH24.1912_CL966809_REV02_user_low_ship_rooted.tar

  1,252,346,880

  2012-09-11 AM 12:09F

KIES_HOME_E110SKSJMA4_896235_REV02_user_low_ship_rooted.tar

  846,341,632

  2013-02-15 AM 11:06F

KIES_HOME_E120KKKJMA1_704944_REV02_user_low_ship_rooted.tar

  972,811,264

  2013-02-14 PM 06:19F

KIES_HOME_E120LKLJMA4_704944_REV00_user_low_ship_rooted.tar

  1,038,368,256

  2013-02-14 PM 06:29F

KIES_HOME_E120SKSJMA4_704944_REV02_user_low_ship_rooted.tar

  1,035,951,616

  2013-02-14 PM 06:16F

KIES_HOME_E160KKKJMB1_704944_REV02_user_low_ship_rooted.tar

  1,371,617,792

  2013-02-22 PM 06:04F

KIES_HOME_E160LKLJMB2_704944_REV02_user_low_ship.rooted.tar

  1,330,452,480

  2013-02-22 PM 06:15F

KIES_HOME_E160SKSJMB1_704944_REV02_user_low_ship.rooted.tar

  1,373,370,880

  2013-02-22 PM 06:22F

KIES_HOME_E210KKKJLJC_E210KKTTALJC_371046_REV00_user_low_ship_rooted.tar

  1,352,120,832

  2012-11-01 PM 03:51F

KIES_HOME_E210LKLALG4_E210LLGTALG4_808555_REV00_user_low_ship_rooted.tar

  1,345,386,496

  2012-07-20 AM 11:18F

KIES_HOME_E210SKSJLJB_E210SSKTALJB_371001_REV00_user_low_ship_rooted.tar

  1,597,743,104

  2012-11-01 PM 03:37F

KIES_HOME_E210SKSJLL6_E210SSKTALL2_638230_REV00_user_low_ship_rooted.tar

  1,645,148,672

  2013-02-15 PM 08:27F

KIES_HOME_E210SKSJMB7_E210SSKTAMB1_866518_REV00_user_low_ship_rooted.tar

  1,649,438,208

  2013-02-25 PM 04:32F

KIES_HOME_E250KKKVLKB_E250KKTTVLK2_579062_REV04_user_low_ship_rooted.tar

  1,576,680,448

  2012-12-17 PM 05:09F

KIES_HOME_E250KKKVMB1_E250KKTTVLK2_818300_REV04_user_low_ship_rooted.tar

  1,585,882,624

  2013-02-15 AM 10:53F

KIES_HOME_E250LKLVLKB_E250LLGTVLK2_579062_REV04_user_low_ship_rooted.tar

  1,585,787,904

  2012-12-17 PM 06:13F

KIES_HOME_E250LKLVMB1_E250LLGTVMA5_886457_REV04_user_low_ship_rooted.tar

  1,588,227,584

  2013-02-15 AM 11:05F

KIES_HOME_E250SKSVLL2_E250SSKTVLK2_579062_REV04_user_low_ship_rooted.tar

  1,773,648,896

  2012-12-17 PM 05:04F

KIES_HOME_E250SKSVMB1_E250SSKTVLK2_817205_REV04_user_low_ship_rooted.tar

  1,785,718,272

  2013-02-13 AM 10:42F

N7000XXLRK_N7000DBTLRK_N7000XXLRK_HOME_rooted.tar

  1,045,366,784

  2012-08-16 PM 02:55F

Root_KIES_HOME_M250KKKJMB1_USER.tar