បកប្រែភាសា

Tuesday, September 10, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ Experia ST23I 4.0.4 full khmer

ឯកសាដែត្រូវមាន
01.firmwaredown
03.khmer fontdown
II-វិធីធ្វើ
1- go to setting tick debug and unkwon source
2- Open Unlockroot.exe >Click Root finnish reboot and find supersu     នៅក្នុងទូរស័ព្ទអ្នកបើមានបានន័យថា Rootបានសម្រេចហើយ
3- Intsall root explorer.apk to phone 4-copy fonts to cystem font Replace font  reboot Finnishរបៀបខាងលើនេះសម្រាប់ ICS 4.0.4​ kennel 11.0.A.2.10.  តែប៉ុណ្ណោះ

តំឡើងkeyboad តាមតម្រូវកា

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ Experia​ W8-X8:E16-E15​ full khmer ងាយៗ

ឯកសាដែត្រូវមាន
01.firmware 2.1
02.flashtooldown
03.khmer menudown
II-វិធីធ្វើ
01.ជាដំបូងអ្នកត្រូវតែ Root ទូរសព្ទ័ Sony Ericsson Xperia X8 សិន តាមរយះflashtool​ 6.8.0
02,បន្ទាប់មក ធ្វើការដំឡើង xRecovery​ តាមរយះ​ .flashtool 6.8.0
03.copy khmer menu to sdcard -turn of -and turn on by press keyback untill in to recovery-choos zip from sdcard-install zip from sdcard-yes-reboot -ok
តំឡើងkeyboad តាមតម្រូវការ


-សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង


សំណាងល្អ.....

មីនុយខ្មែរលើ Galaxy Note 2 N7100 Jeally Bean 4.1.2
+ត្រូវប្រាកដថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងកំរិត4.1.2និងរូតហើយជាស្រេចសូមBoot into CWM

 រួចធ្វើការហ្លាស់xxx.zipដែលបានទាញយក។

សំគាល់: អាចប្តូរភាសារបានដោយប្រើMorelocal 2។*មិនទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹការខូចខាតរបស់អ្នកឡើយ។(';')(',')