បកប្រែភាសា

Tuesday, September 10, 2013

មីនុយខ្មែរលើ Galaxy Note 2 N7100 Jeally Bean 4.1.2
+ត្រូវប្រាកដថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងកំរិត4.1.2និងរូតហើយជាស្រេចសូមBoot into CWM

 រួចធ្វើការហ្លាស់xxx.zipដែលបានទាញយក។

សំគាល់: អាចប្តូរភាសារបានដោយប្រើMorelocal 2។*មិនទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹការខូចខាតរបស់អ្នកឡើយ។(';')(',')

No comments:

Post a Comment