បកប្រែភាសា

Wednesday, January 27, 2016

TrueSmart 5.0 firmware

TrueSmart 5.0 firmware ေဒါင္းလုပ္
TrueSmart 5.0 firmware လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေဒါင္းလုပ္ရန္

Sky Vega IM-A850S,L,K Stock Rom 4.4.2 Kitkat In Zip Format