បកប្រែភាសា

Thursday, September 5, 2013

CONVERT SAMSUNG GALAXY SII LTE E120K TO GT-I9300 SUPPORT WITH KHMER UNICODE


I.សូមទាញយកហ្វាល់ខាងក្រោម:(ប្រសិនទូរស័ព្ទបានតម្លើងClockworkModរួចហើយសូមរំលងទៅចំនុចIII)
1. ClockworkMod Recovery ទាញយក
2. Odin  ទាញយក
3. Root pack  ទាញយក (copy to sd card)​
II.បៀបធ្វើវា:
1.ស៉េរេusb debbuging and unknown source
2.Boot into download load mode 
3.ភ្ជាប់វាទៅនឹងកំព្យូរទ័រដោយខ្សែរusb(ត្រង់ចំនុចID comមានពណ៌លឿងឬត្រង់ចំនុចmessage លេចចេញអក្សរadded បានន័យថាស័ព្ទបានភ្ជាប់ជាមួយកំព្យូរទ័ររួចហើយ)។

4.ចុចOdin-->Bootloader-->cwm-recovery-v6.0.2.8-SHV-E120K_2.tar-->Start
5..បន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទរីស្តាតសូមដកខ្សែរUSBចេញរួច boot into Clockworkmod-->install zip from SD card-->choose.zip from sd-->root_sgs2hdbell.zip-->yes-->go back--> reboot yr phone.

III​. ធ្វើការRestoreដើម្បីCovert ទៅជា I9300
1.boot into Clockworkmod (volume++volume-+Power)
2 wipe data factory factory 
3. wipe cache parttion
4.go to advance wipe dalvik cache
5.ចុចback up and restore-->restore-->2013-08-04.06.46.16-->yes
6.reboot your phone.


ទាញយកហ្វាល់ដែលខ្ញុំបានback up វាទុកជាស្រេចរួចពន្លាវានិងចំលងFolder ឈ្មោះថាClockworkmodចូលក្នុងmemory

ខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបតំឡើងហ្វុនខ្មែរយូនីកូតលើ LG F120K V4.1.2

***ការណែនាំ

   1. ត្រូវតំឡើងទៅ  V4.1.2 សិន  (សូមទាញយកFirmware V4.1.2)
       http://bbs.wpcnn.com/thread-63754-1-1.html
        (រើសយក១ ដែលត្រូវនឹងម៉ូដែលទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក)
   *របៀបតំឡើង Firmware to V 4.1.2
    សូមទាញយកប្រដាប់ប្រដារនៅទីនេះ
       http://www.mediafire.com/?ax2tah2ppzb3g5s
    បិទទូរស័ព្ទ-ចុច vol upអោយជាប់ រួចដោតដុយ USB ទៅកុំព្យូទ័រ វានិងចេញ download  mode
    បន្ទាប់ពីទាញបានហើយ ពន្លាវាចេញយើងនិងបានមួយនេះ
       lg_kdz_fw-update_offlinefix  បន្ទាប់មកចុចវា២ដង  យកអានេះ KDZ_FW_UPD_EN
    បន្ទាប់មកត្រត្រូវតំឡើងអា២នេះB2CAppSetup.exe,msxml.msi ពេលចប់ 
  សូមជ្រើសយក១នេះUpTestEX_mod2_marwin.exe វានិងចេញ១ផ្ទាំងមកដាក់ថា
      R&D Test tool  ក្នុងផ្ទាំងនេះសូមយក 3GQCT ក្នុងប្រអប់ select type   យក
    Emergency នៅក្នុងប្រអប់ PhoneMode បន្ទាប់មករកមើល firmware V4.1.2 ដែលយើងបានទាញយកខាងលើដាក់ក្នុងប្រអប់ Select kdz file បន្ទាប់មកចុច
          Start Upgrade រង់ចាំរហូតដល់ចប់ ១០០%
    ពេលនេះទូរស័ព្ទរបស់លើកអ្នកបានដំណើរការលើ V4.1.2ហើយ

   2. រូតទូរស័ព្ទ

     សូមទាញយកប្រដាប់ប្រដារ រូតនៅទីនេះ http://www.mediafire.com/?wyyhreolzbaj3zyរូចពន្លាវា
      *របៀបរូត
       -setting-develper option-check on usb debugging
       -security- check unknown sources
     ដោតដុយ usb ទៅកុំព្យូទ័រ រួចយកចុច២ដងលើLG_Root_Pack.exe
      ពេលនោះវាចេញប្រអប់មានសារថា  press any keys to continue ចុចប៊ូតុងណាក៏បាននៅលើ keyboard ចាំ១ភ្លែត វានិងរូតទូរស័ព្ទដោយស្វ័យប្រវត្ថិ
   ពេលនេះទូរស័ព្ទលើកអ្នកត្រូវបានរូតហើយ

   3.តំឡើង ខ្មែរយូនីកូត

      សូមទាញយកហ្វុនខ្មែរ  http://www.mediafire.com/?df98w73cqrn3l4k
       ប្រើRoot explorer ដើម្បីកូពីហ្វុនទាំងអស់ ដាក់ចូល system font
         Root explorer:  http://www.mediafire.com/?fe8et8rzldcgy3x
         keyboard      :http://www.mediafire.com/?3jnj6ffpp8av73n