បកប្រែភាសា

Thursday, September 5, 2013

ខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបតំឡើងហ្វុនខ្មែរយូនីកូតលើ LG F120K V4.1.2

***ការណែនាំ

   1. ត្រូវតំឡើងទៅ  V4.1.2 សិន  (សូមទាញយកFirmware V4.1.2)
       http://bbs.wpcnn.com/thread-63754-1-1.html
        (រើសយក១ ដែលត្រូវនឹងម៉ូដែលទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក)
   *របៀបតំឡើង Firmware to V 4.1.2
    សូមទាញយកប្រដាប់ប្រដារនៅទីនេះ
       http://www.mediafire.com/?ax2tah2ppzb3g5s
    បិទទូរស័ព្ទ-ចុច vol upអោយជាប់ រួចដោតដុយ USB ទៅកុំព្យូទ័រ វានិងចេញ download  mode
    បន្ទាប់ពីទាញបានហើយ ពន្លាវាចេញយើងនិងបានមួយនេះ
       lg_kdz_fw-update_offlinefix  បន្ទាប់មកចុចវា២ដង  យកអានេះ KDZ_FW_UPD_EN
    បន្ទាប់មកត្រត្រូវតំឡើងអា២នេះB2CAppSetup.exe,msxml.msi ពេលចប់ 
  សូមជ្រើសយក១នេះUpTestEX_mod2_marwin.exe វានិងចេញ១ផ្ទាំងមកដាក់ថា
      R&D Test tool  ក្នុងផ្ទាំងនេះសូមយក 3GQCT ក្នុងប្រអប់ select type   យក
    Emergency នៅក្នុងប្រអប់ PhoneMode បន្ទាប់មករកមើល firmware V4.1.2 ដែលយើងបានទាញយកខាងលើដាក់ក្នុងប្រអប់ Select kdz file បន្ទាប់មកចុច
          Start Upgrade រង់ចាំរហូតដល់ចប់ ១០០%
    ពេលនេះទូរស័ព្ទរបស់លើកអ្នកបានដំណើរការលើ V4.1.2ហើយ

   2. រូតទូរស័ព្ទ

     សូមទាញយកប្រដាប់ប្រដារ រូតនៅទីនេះ http://www.mediafire.com/?wyyhreolzbaj3zyរូចពន្លាវា
      *របៀបរូត
       -setting-develper option-check on usb debugging
       -security- check unknown sources
     ដោតដុយ usb ទៅកុំព្យូទ័រ រួចយកចុច២ដងលើLG_Root_Pack.exe
      ពេលនោះវាចេញប្រអប់មានសារថា  press any keys to continue ចុចប៊ូតុងណាក៏បាននៅលើ keyboard ចាំ១ភ្លែត វានិងរូតទូរស័ព្ទដោយស្វ័យប្រវត្ថិ
   ពេលនេះទូរស័ព្ទលើកអ្នកត្រូវបានរូតហើយ

   3.តំឡើង ខ្មែរយូនីកូត

      សូមទាញយកហ្វុនខ្មែរ  http://www.mediafire.com/?df98w73cqrn3l4k
       ប្រើRoot explorer ដើម្បីកូពីហ្វុនទាំងអស់ ដាក់ចូល system font
         Root explorer:  http://www.mediafire.com/?fe8et8rzldcgy3x
         keyboard      :http://www.mediafire.com/?3jnj6ffpp8av73n

No comments:

Post a Comment