បកប្រែភាសា

Thursday, February 11, 2016

ROM S6 5.0 សម្រាប់ Samsung Galaxy S5 (SM-G900H)


Miracle Box Crack v2.26 Without HWID

 

Setup


Loaderរបៀបដំឡើង:
1. ត្រូវបិទកម្មវិធីកំចាត់មេរោគជាមុនសិន
2. ត្រូវទាញយក File Setup Miracle Box 2.26 ហើយដំឡើង
3. ត្រូវទាញយក File Miracle Box Loader 2.26 និង Key
4. ត្រូវ Copy File Miracle Box Loader 2.26 និង Key ហើយ Past ចូលទៅក្នុង C/Program File/Miracle Box
5. បន្ទាប់មកបើ Miracle Box Loader 2.26 នោះវានឹងដំណើរការណ៍