បកប្រែភាសា

Sunday, October 19, 2014

Rom Kitkat Galaxy S3 I9305 Andriods 4.4.2


Link   :   chrome://mega/content/secure.html#!J1IVQbgC!t6w7-WRRSSfjPAke7nYwGVo7xlDbmlTxFLlAX6DTZZk

Samsung Galaxy S III I9300 Mod Not 4 Andriods 4.XXXX
Recovery CWM Link  :  http://d-h.st/users/Archi/?fld_id=34646#files


Rom Link   : 
chrome://mega/content/secure.html#!9lglmbxK!LpAXC0ZoGlCfJKCBq9PY1Zpkq34Rt11rTqDIgumnuCw