បកប្រែភាសា

Friday, August 9, 2013

N7000 khmer+root 4.1.2សូមទាញទាញយកឯកសារខាងក្រោម:

1-Firmware 4.1.2        ( boot to download mode then flash with Odin)

2-ClockworkMod​​       (ចម្លងចូលម៉េម៉ូរី)

3-Update.zip             (ចម្លងចូលម៉េម៉ូរី)

4-khmer jb 4.1.2   (ចម្លងចូលម៉េម៉ូរី)

5-keyboad               (ចម្លងចូលម៉េម៉ូរី)


+បើទូរស័ព្ទអ្នកស្ថិតក្នុងកំរិត.4.1.2សូមរំលងចោលលេខ1គ្រាន់តែចំលងហ្វាល់ដែលនៅលេខ2 3

និងលេខ4ចូលម៉េមម៉ូរីកាតរួចហ្លាស់វាដោយrecovery mode ។

Fix 3g Galaxy S3-SHW-E210 4.1.2 Full KHMER AND Tiến  1. download stock rom 4.1.2-SHV-E210L ( download )
  2. download stock rom 4.1.2-SHV-E210S ( download )
  3. download stock rom 4.1.2-SHV-E210K  ( download )
  4. download stock rom 4.1.2-SHW-M440S ( download )
  5. Root aand Recovery rom 4.1.2 recovery )
  6. khmer kryboard samsung all in one ( download )
  7. Font Khmer unicode samsung all in one 4.1.2 ( download )