បកប្រែភាសា

Friday, August 9, 2013

N7000 khmer+root 4.1.2សូមទាញទាញយកឯកសារខាងក្រោម:

1-Firmware 4.1.2        ( boot to download mode then flash with Odin)

2-ClockworkMod​​       (ចម្លងចូលម៉េម៉ូរី)

3-Update.zip             (ចម្លងចូលម៉េម៉ូរី)

4-khmer jb 4.1.2   (ចម្លងចូលម៉េម៉ូរី)

5-keyboad               (ចម្លងចូលម៉េម៉ូរី)


+បើទូរស័ព្ទអ្នកស្ថិតក្នុងកំរិត.4.1.2សូមរំលងចោលលេខ1គ្រាន់តែចំលងហ្វាល់ដែលនៅលេខ2 3

និងលេខ4ចូលម៉េមម៉ូរីកាតរួចហ្លាស់វាដោយrecovery mode ។

No comments:

Post a Comment