បកប្រែភាសា

Sunday, November 27, 2016

Camtecfix ADB V0.1 Beta


Features
Camtecfix ADB supported for all Android devices
1. Install APK file, Supported for all Android devices.
2. Soft Reboot Normal Mode
3. Soft Reboot into Recovery Mode, Supported for all Android Devices.
4. Soft Reboot into Download Mode, Supported for Samsung device only.
5. Have help for all functions.
6. Command Promt with ADB Command

File Name: Camtecfix ADB by Camtecfix Team
Version: 0.1 Beta
Platform: PC
File Type: .rar
File Size: (661.6 MB)
Camtecfix Download

Monday, October 10, 2016

i-mobile istyle 221 marshmallow full backupi-mobile istyle 221 sactter              : Link Scatter File 
i-mobile istyle 221 Bin            : Link Bin File
Tool for flash file : Download Here
File Have Pass And Sell Only=5$
Chat Me on facebook  :  Here 
Or Call me +85517538353 / +85570538353
in Cambodia

Friday, September 30, 2016

Lava A1 full backuparrowkk2

Un111led-3
Untitled-4Tool for flash file : Download Here
File Have Pass And Sell Only=5$
Chat Me on facebook  :  Here 
Or Call me +85517538353 / +85570538353
in Cambodia

Friday, September 23, 2016

ICall P9 6.0 Inch RomICall P9 Rom+Flash Tool+Driver

gif covjek

animated-cta-button
  
File Have Pass And Sell Only=5$
Chat Me on facebook  :  Here 
Or Call me 017538353 / 070538353 / 0974994222Wednesday, September 21, 2016

All Rom Hiya FREESMART PHONE

Sugar III Software

Sugar III Software is released for whom that need it for self-service or customer-service. 

Sunday, September 18, 2016

Firmware TG 11 MT6571 Full backup Bin& Scatter

TG 11 MT6571 sactter              : Link Scatter File 
TG 11 MT6571 Bin            : Link Bin File
Tool for flash scatter file : Download Here
Tool for flash Bin file : Download Here
File Have Pass And Sell Only=5$

Chat Me on facebook  :  Here 
Or Call me +85517538353 / +85570538353
in Cambodia

K-phone smart7​ MT6582 Bin&Scatter Backup full

Add caption

Add captionK-phone smart7​ MT6582 sactter              : Link Scatter File 
K-phone smart7​ MT6582 Bin            : Link Bin File
Tool for flash scatter file : Download Here
Tool for flash Bin file : Download Here
File Have Pass And Sell Only=5$
 
Chat Me on facebook  :  Here 
Or Call me +85517538353 / +85570538353
in Cambodia

Saturday, September 17, 2016

ZTE T660 Full Backup bin&Scatter

 
ZTE T660 Full backup sactter              : Link Scatter File 
ZTE T660 Full backup Bin            : Link Bin File
Tool for flash scatter file : Download Here
Tool for flash Bin file : Download Here
File Have Pass And Sell Only=5$
Chat Me On FaceBook : Here
Or Call me +85517538353 / +85570538353
in Cambodia

Wednesday, September 7, 2016

HUAWEI Y600-U20 Backup​ Scatter file And bin file with Sp flashtool And Miracle


Tool for flash scatter file : Download Here
Tool for flash Bin file : Download Here

File Have Pass And Sell Only=5$ 

Chat Me On FaceBook : Here

Or Call me +85517538353 / +85570538353
in Cambodia

Tuesday, September 6, 2016

Singtel Q6 Full Backup Tested

Singtel Q6 Full backup sactter              : Link Scatter File 
Singtel Q6 Full backup Bin            : Link Bin File

Tool for flash scatter file : Download Here
Tool for flash Bin file : Download Here

File Have Pass And Sell Only=5$
Chat Me On FaceBook : Here
Or Call me +85517538353 / +85570538353
in Cambodia


Lava iris 800 backup full unlock

 
LAVA iris 800 Full unlock sactter              : Link Scatter File 
LAVA iris 800 Full unlock Bin            : Link Bin File

Tool for flash scatter file : Download Here
Tool for flash Bin file : Download Here

File Have Pass And Sell Only=5$
Chat Me On FaceBook : Here
Or Call me +85517538353 / +85570538353
in Cambodia

Tuesday, August 2, 2016

[កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ]: iOS10 SkinPack សម្រាប់ Windows 7/8/8.1/10

កំណែថ្មីនៃ iOS10 SkinPack  គឺមាននៅទីនេះឥឡូវនេះ! បទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតនៃ iOS10 SkinPack  នៅក្នុង Win7/8/8.1/10. នៅក្នុងកំណែថ្មីនេះ យើងបាន Update ផ្នែកជាច្រើននៃកញ្ចប់, ឥឡូវនេះកម្មវិធីដំឡើងនេះមិនចាំបាច់ Restart ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows របស់អ្នក ហើយវានឹងផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Win7/8/8.1/10 ទៅ iOS10 គ្រាន់តែនៅក្នុងប៉ុន្មាននាទី, យើងជួសជុលកំហុសទាំងអស់ និងបញ្ហានៅក្នុងកញ្ចប់ និងធ្វើឱ្យទាន់សម័យជាច្រើន, សង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តកញ្ចប់ថ្មីនេះនិងរីករាយជាមួយវា!
password: skinpacks.com

ទំហំឯកសារ: 45.20MB
ទាញយក iOS10 SkinPack សម្រាប់ Windows 7/8/8.1/10 នៅទីនេះ

Saturday, July 30, 2016

True Smart 4G Speedy 4.0 Full UnlockFile Have Pass
Call Me +85517538353/+85570538353/0974994222
Or Chat Me On Facebook   :  Here
Thank.......