បកប្រែភាសា

Tuesday, December 24, 2013

AppSync For iOS 7.0+ Download & Installation GuideAppsync for IOS 7 Most of you would know that the iOS 7 - 7.0.4 untethered jailbreak has already been released. And since then, it has been surrounded with a lot of controversy.
Some of the major news outlets and blogs are recommending staying away from it, but enthusiasts like us just can’t resist jailbreaking our devices on the newest Apple iOS 7.0.4 firmware.

AppSync iOS 7.0.4 / 7.0.x

One of the stand-out features is AppSync as it allows you to install free ipa apps not supported by Apple or install them without purchasing them. AppSync 7.0+ is very important app if you want to install IPA apps using Appcake, Installous, Zusmos, Vshare, Kuaiyong, etc.
IOS 7 Appsync App Cydia
Warning: This is only for information. Unlockboot doesn't promote privacy and recommends downloading of official App Store apps.

AppSync for IOS 7 Installation Steps:

Step 1: Jailbreak your device using evasi0n 7 iOS 7 untethered jailbreak.
Step 2: After that, go to Cydia > Manage > Sources.
Step 3: Select Edit > Add and then enter this repo: http://repo.hackyouriphone.org
Step 4: Find AppSync and install it.
Download Appsync for iOS 7
Appsync for IOS 7.0+ from Cydia

Khmer font Keyboad And kmFix On IOS7

ក្រុម 4KhmeriPhone បាន បានបញ្ចេញពុម្ភអក្សរខ្មែរ ក្ដារចុចសម្រាប់ iPhone និង kmFix សម្រាប់ iOS 7 ទៅក្នុង cydia repo របស់ខ្លួនគឺ http://4khmeriphone.com/sp ហើយ ។
  • ពុម្ភអក្សរខ្មែរយូនីកូដ សំរាប់ iOS 7 ឈ្មោះ  iOS 7+ Khmer Fonts
  • ក្ដារចុចខ្មែរ ៥ជួរសំរាប់ iPhone iOS 7ឈ្មោះ  iOS 7+ 5 rows iPhone Keyboard ។ ក្ដារចុចនេះមិនអាចប្រើបាននៅលើ iPhone 5S ទេ ។
  • kmFix សំរាប់ iPhone និង iPad iOS 7 និង ជាកញ្ចប់សំរាប់កែតម្រូវការកំណត់ Khmer Regional Setting និងប្រតិទិន: ឈ្មោះ  iOS 7+ kmFix
កំណត់សំគាល់៖ ជាការល្អដក font profile ចេញ
របៀបបញ្ចូល cydia repo 4khmeriphone.com/sp
១.  ចូលទៅ cydia
២. ចូលទៅ Manage
៣.  ចុចលើ Edit
៤.  ចុចលើ Add
៥.  បញ្ចូល cydia repo 4khmeriphone.com/sp
៧.  ចុចលើ Add Source
របៀបតម្លើងពុម្ភអក្សរខ្មែរ iOS 7+ Khmer Fonts
១.  ជ្រើសរើស iOS 7+ Khmer Fonts រួចចុច Install
២. បន្ទាប់ពី Install ចប់ ចុច restart SpringBoard
៣.  ចប់ការតម្លើងពុម្ភអក្សរខ្មែរ
របៀបតម្លើងក្ដារចុចខ្មែរ iOS 7+ 5 rows iPhone Keyboard
១.  ជ្រើសរើស iOS 7+ 5 rows iPhone Keyboard រួចចុច Install
២. បន្ទាប់ពី Install ចប់ ចុច restart SpringBoard
៣.  រួចចូលទៅ Settings –> General  –> Keyboard –> Keyboard  –> Add New Keyboard …
៤.  ជ្រើសរើសឈ្មោះ៖ ក្ដារចុចខ្មែរ
៣.  រួចរាល់អាចប្រើបាន
ក្នុងករណីតម្លើងរួចតាមចំណុចខាងលើ មើលមិនឃើញមានក្ដារចុចខ្មែរ សូមចូលទៅ cydia ម្ដងទៀត រួចតម្លើង mobile substrate ពី cydia ។
របៀបតម្លើង iOS 7+ kmFi
១.  ជ្រើសរើស iOS 7+ kmFix រួចចុច Install
២. បន្ទាប់ពី Install ចប់ ចុច restart SpringBoard
៣.  រួចចូលទៅ Settings –> General  –> International–> Regional Format
៤.  ជ្រើសរើសឈ្មោះ៖ Khmer (Cambodia)
៣.  រួចរាល់អាចប្រើបាន
បើសិនជាមានសំណួរសួមសាកសួរនៅទំព័រ Facebook របស់ក្រុម 4KhmeriPhone: https://www.facebook.com/4khmeriphone
ពីក្រុម 4KhmeriPhone


សូមចូលទៅកាន់ http://4khmeriphone.com/?p=1518 សំរាប់ការណែនាំអំពីរបៀបបញ្ចូលពុម្ភអក្សរខ្មែរនិងក្ដារចុចខ្មែរសំរាប់ iOS7 .

ចំណាំៈ ប្រសិនទូរស័ព្ទរបស់អស់ថ្ម ឬ Reboot (បិទរលត់ភ្លើង បើកឡើងវិញ) សូមចូលទៅកាន់ Cydia -> Manage -> Package -> Mobile Substrate -> Modify -> Reinstall ។ ធ្វើបែបនេះដើម្បីឲក្ដារចុចខ្មែរដំណើរការឡើងវិញ។

ចំណាំៈ iPhone 5s មិនទាន់ប្រើក្ដារចុចខ្មែរនៅឡើយទេ សូមរង់ចាំក្រុម Jailbreak Evasi0n អភិវឌ្ឍន៏ និងកំណែរ MobileSubstrate ឲដំណើរការជាមួយ iOS 7 64bit របស់ iPhone 5s សិន។
ក្រុម 4KhmeriPhone បានបញ្ចេញពុម្ភអក្សរខ្មែរ ក្ដារចុច និង kmFix សម្រាប់ iOS 7 | 4KhmeriPhone
4khmeriphone.com
ក្រុម 4KhmeriPhone បាន បានបញ្ចេញពុម្ភអក្សរខ្មែរ ក្ដារចុចសម្រាប់ iPhone និង kmFix សម្រាប់ iOS 7 ទៅក្នុង cydia repo របស់ខ្លួនគឺ http://4khmeriphone.com/sp ហើយ ។