បកប្រែភាសា

Sunday, January 19, 2014

Passcode សំរាប់ IOS Device

អនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖
ជំហានទី ១៖
អ្នកត្រូវមានកម្មវិធី IFile ដែលអាចទាញយកបានតាមរយៈ Cydia
ជំហានទី ២៖
បើកកម្មវិធី IFile -> System -> Library -> CoreServices -> SpringBoard.app ->
English.Iproj -> SpringBoard.strings
បន្ទាប់មកធ្វើការកែប្រែនូវឃ្លាដែលអ្នកចូលចិត្តដូចរូបខាងក្រោម៖
-សំរាប់ពេលគេវាយ Passcode
-សំរាប់ពេលគេវាយបញ្ជូល Passcode មិនត្រឹមត្រូវ
ជំហានទី ៣៖
បន្ទាប់ពីកែប្រែហើយធ្វើការរក្សាទុក ហើយ Respring ជាការស្រេច។
ចំណាំ៖
-អ្នកត្រូវកែប្រែអត្ថបទក្នុងចន្លោះសញ្ញា "" បើមិនដូច្នោះទេវាអាចធ្វើអោយមានការ Error
-អ្នកមិនអាចវាយអក្សរខ្មែរ និង Emotion នៅក្នុងនោះបានទេ ដូច្នេះអ្នកត្រូវវាយនៅក្នុង Note រូច
Copy និង Paste ចូលទៅក្នុងនោះ។
លទ្ធផល៖

Monday, January 13, 2014

Rom Original SKY

All Rom Original Sky
Sky T100K ​ទាញយក

Sky A760S  ទាញយក

Sky A770K ទាញយក

Sky A800S  ទាញយក

Sky A810K  ទាញយក

Sky A810S  ទាញយក

Sky A820L  ទាញយក

Sky A830K  ទាញយក

Sky A830S  ទាញយក

Sky A830L  ទាញយក

Sky A840S  ទាញយក

Sky A850K  ទាញយក

Sky A850L   ទាញយក

Sky A850S  ទាញយក

កម្មវិធី Update Of Line ទាញយក
រៀបរៀងដោយ

evad3rs បញ្ចេញ កម្មវិធី evasi0n 1.0.4 ដើម្បីកែបញ្ហា ចន្លោះប្រហោងសុវត្ថិភាព សំខាន់ 2

Evasi0n7-1.0.4
ទើបតែបញ្ចេញ កម្មវិធី evasi0n 1.0.3 កាលពីម្សិលមិញ ដើម្បីកែបញ្ហា ជាប់គាំងរូបអេបផល នៅលើ iPad mini 2 ឥឡូវ ក្រុម evad3rs បានបញ្ចេញ កម្មវិធី evasi0n កំណែទំរង់ថ្មី 1.0.4 ហើយ ដើម្បី កែបញ្ហា ជាប់គាំងរូបអេបផល នៅលើ iPad mini 2 ជាចុងក្រោយ ព្រមទាំងកែ ចន្លោះប្រហោង សុវត្ថិភាព សំខាន់ 2 ដែលបានរាយការណ៍ដោយ លោក winocm ដែលមួយទាក់ទងនឹង kernel payload និង មួយទៀត ទាក់ទងនឹង bootstrap tar file verification។ អ្នកដែលមិនទាន់ Jailbreak អាចដោនឡូដ កំណែទំរង់ថ្មីនេះ ពីវិុបសាយ: http://evasi0n.com/

សំរាប់ អ្នកដែលបាន Jailbreak រួចហើយ evad3rs បានណែនាំ អោយអាប់ដេត កញ្ចប់មួយឈ្មោះ evasi0n 7.x untether នៅក្នុង Cydia។
ដើម្បីអាប់ដេត សូមបើក កម្មវិធី Cydia រួចរង់ចាំអោយវា Reload អោយចប់។ បន្ទាប់មក ចូលទៅ Changes-> ចុចលើកញ្ចប់មួយឈ្មោះ evasi0n 7.x untether -> Modify-> Upgrade-> Confirm រួចចុច Reboot Device ជាការស្រេច៕
evasi0n7evasi0n7evasi0n7evasi0n7
evasi0n7evasi0n7

Saturday, January 11, 2014

unlock iphone



វិធីដោះកូដនៅលើទូរស័ព្ទ IPhone ដោយប្រើ iTool Full Fix iPhone Lock

 ................................................................................................................................................មុននិងដោះកូដត្រូវ Jailbreak ជាមុនសិន បន្ទាប់មក សូមទាញយកកម្មវិធី ifunbox ឬ itools
ដើម្បីចូលទៅ Add afcadd2 ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងកាបញ្ចូល file Unlock
 ................................................................................................................................................
សំរាប់ ៖ iPhone  5,5c,5sLock AT&T ( 310170, 310380, 310410, 311180, 310560 )
សំរាប់ ៖  5 sprint   45403, 45404, 310120, 44020, 44050( 310120_ID89011201, 310120_GID2-01,310120_GID2-02, 310120_GID2-03, 310120_GID2-A1, 310120_GID2-A2 )
ទីតាំង ៖  system>library>carier bundles>Iphone  >carrier.plist > SupportedSIMs 
ឬអាចចូលទៅកាន់ ៖ mobile -> library -> preferences -> com.apple.appsuppor t.plist
 ................................................................................................................................................
ខ្ញុំបានសាកល្បងដោយជោគជ័យ 100% 5,5c,5s AT&T, 5 Sprint
  ................................................................................................................................................
copy file  /System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework
reboot

 ................................................................................................................................................
1.ទូរស័ព្ទ iPhone 5, 5s ប្រភេទ AT&T   : http://www.mediafire.com/download/k1...lt.phoneformat 
2.ទូរស័ព្ទ iPhone 5 ប្រភេទ Sprint          :http://www.mediafire.com/download/h7...lt.phoneformat
3.ទូរស័ព្ទ iPhone 
5, 5s ប្រភេទ Sofbank    : http://www.mediafire.com/download/03...bn/Default.rar
4.ទូរស័ព្ទ iPhone 
  5, 5s ប្រភេទ AU            : http://www.mediafire.com/download/91...lt.phoneformat
 ................................................................................................................................................

.ចុចបើក iTools ​យកពាក្យ /System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework/, copy fileDefault.phoneformat
Ad Options
Ads by Video PlayerAd Options

khmer for ios



»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                     
How to install font khmer for iphone ipod & ipad for ios selection * ( deb file )
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
របៀបតំឡើង ខ្មែរនៅលើ IOS All ដោយមិនប្រើ អីនធើណេត ៖
១.ចុចបើក iTools បន្ទាប់មកច្រើសរើសយកពាក្យ Filesystem » Cydia
២.ទាញយក Font khmer ដាក់ចូលក្នុង Cydia ហើយធ្វើកាបិតបើកទូរស័ព្ទ ១ដង់ ទៅ ២ ដង់ 3 ដង់ ហើយជាកាស្រាច​ សូមអគុណ ។
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
..................................................................................................................
( ពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង ក្តាចុច ) ប្រាំជួរ របស់ 4Khmeriphone ) Full 100%
..................................................................................................................
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
..................................................................................................................
  1. ពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង ក្តាចុច សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPhone 4 & iPod IOS 7+
..................................................................................................................
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
..................................................................................................................
សូមអគុណធំៗ ដល់អ្នកដែលបង្កើត មីនុយខ្មែរសំរាប់ IOS 7 .0.xសំរាប់ទូរស័ព្ទ Apple
..................................................................................................................
2. ពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង ក្តាចុច សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPhone 5S IOS 7+
..................................................................................................................
..................................................................................................................
សូមអគុណធំៗ ដល់អ្នកដែលបង្កើត មីនុយខ្មែរសំរាប់ IOS 7 .0.xសំរាប់ទូរស័ព្ទ Apple
..................................................................................................................
3. ពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង ក្តាចុច សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPad All IOS 7+
..................................................................................................................
..................................................................................................................
សូមអគុណធំៗ ដល់អ្នកដែលបង្កើត មីនុយខ្មែរសំរាប់ IOS 7 .0.xសំរាប់ទូរស័ព្ទ Apple
..................................................................................................................
5. ពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង ក្តាចុច សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPhone & iPod All IOS 6+
..................................................................................................................
សូមអគុណធំៗ ដល់អ្នកដែលបង្កើត មីនុយខ្មែរសំរាប់ IOS 7 .0.xសំរាប់ទូរស័ព្ទ Apple
...................................................................................................................
..................................................................................................................
6. ពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង ក្តាចុច សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPad All IOS 7+  
..................................................................................................................
សូមអគុណធំៗ ដល់អ្នកដែលបង្កើត មីនុយខ្មែរសំរាប់ IOS 6 .0.xសំរាប់ទូរស័ព្ទ Apple
...................................................................................................................
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»