បកប្រែភាសា

Saturday, February 13, 2016

Stock Rom Android 6.0.1 សម្រាប់ Samsung Galaxy S6 SM-G920S/K/L


រូបថតអេក្រង់នៅលើ Samsung Galaxy S6 Stock 6.0.1


ROM Note 5 Marshmallow សម្រាប់ Samsung Galaxy S4 SHV-E300S/K/Lលក្ខណ:ពិសេសនៃ ROM Note 5 Marshmallow សម្រាប់ Samsung Galaxy S4 SHV-E300S/K/L