បកប្រែភាសា

Sunday, August 4, 2013

How to Flash Official Jelly Bean for Galaxy S3 and Khmer Unicode

អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺ កម្មវិធី Ordin និង JB Official Stock Firmware for Galaxy S3 ( Model:  

International) ។ អ្នកអាចធ្វើការដោនឡូត Ordin និង JB Official Stock Firmware នៅទីនេះបាន 

ដោយចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់មួយនេះ

**ពេលធ្វើការដំលើង Stock rom ថ្មទូរសព្ទ័ត្រូវលើសពី 70% ដើម្បីជៀសវាងការគាំងទូរសព្ទ័**
វិធីសាស្រ្ត
1-ជំហ៊ានទី១: ចូលទៅកាន់ Setting > Developer Options > USB Debugging (Tick)

2-ជំហ៊ានទី២: Extract:I9300XXDLIB_I9300OXFDLI1_XEO បន្ទាប់មកអ្នកនឹងទទួលបាន 

Ordin ជាzip file (ត្រូវ Extract វាផង) និង I9300XXDLIB_I9300OXFDLI1_XEO.tar.md5 

3-ជំហ៊ានទី៣: Boot ចូលទៅក្នុង Download Mode ត្រូវ Press and Hold Volume-Down 

 • Button 
 • + Power Button + Home Button ។ បន្ទាប់មកវានឹង boot ទៅផ្ទាំងខ្មៅមួយដែលមាន 

 • Message អោយយើងធ្វើការ Press Volume-Up Button to Continue

 • 4-ជំហ៊ានទី៤: ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយ USB wire និងបើកម្មវិធី Ordin នៅលើ Computer
សំគាល់:នៅលើកម្មវិធី Ordin ត្រូវប្រាកដថាមានតែ PDA, Auto Reboot និង F.Reset Time 

ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបាន Tick ក្រៅពីហ្នឹងគឺ Untick។

5-ជំហ៊ានទី៥: ចុច PDA Button ដើម្បី browse ទៅរក 

 • I9300XXDLIB_I9300OXFDLI1_XEO.tar.md5 រួចចុច Open

 • 6-ជំហ៊ានទី៦: ចុច Start Button នៅលើកម្មវិធី Ordin ជាការស្រេច វានឹងធ្វើការ Upload និង 

 • Reboot ដោយស្វ័យប្រវិត្តិ ។
បញ្ចាក់ : បើកុំព្យូទរ័របស់អ្នកមិនស្គាល់ទូរសព្ទ័ អ្នកត្រូវដំលើង Samsung Kies for driver Samsung Kies
ដំលើង ខ្មែរយូនីកូដ
1.ត្រូវ Root ទួរសព្ទ័ ទាញយក CF-root 6.4
ហើយត្រូវ Root ដូចនឹងរបៀបដំលើង Stock rom ខាងលើ ៕ (ឬអាចចូលអាន Full Instruction

2. ទាញយកខ្មែរហ្វុន S3 4.1.1
3-copy Khmer font ទៅ internal SD card
4-ដំឡើង Khmer font តាម CWM:ដោយចុច Home button +Power button+ volume Up 

button
ស្របពេលតែមួយអោយជាប់ បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ CWM-based ប្រើ volume up និង volume

down ធ្វើការរំកិល.
5-install zip from SD card > choose zip from internal SD card ស្វែងរក Khmer font 

ដែលអ្នកបាន Copyទុក ហើយ install the Khmer font.
***នៅទីបញ្ចប់អ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់Jelly Bean 4.1.1 ដែលមានលក្ខណះ Stable បំផុត 

ដោយគ្មានការរំខានពី errors និង bugs ផ្សេងៗទៀត ។

samsng S5360 khmer unicode


ដើម្បីអាចដំណើរការKhmer Unicodeនៅក្នុងSmart Phone Galaxy Yនេះបានលោកអ្នកត្រូវអនុវត្ត
តាមជំហានខាងក្រោម៖
ជំហានទី01៖ Root ទូរសព្ទ័របស់អ្នកជាមុនសិន


 1. ធ្វើការទាញយកឯកសារ Update.zip
 2. ធ្វើការCopyឯកសារដែលអ្នកបានទាញយកមកក្នុង​ SD Card
 3. បិទទូរសព្ទ័របស់អ្នក
 4. បន្ទាប់ពីបិទរួចរាល់ហើយ សូមចូលទៅកាន់Recovery Mode ដោយចុចទៅលើប៊ូតុង Home button + Volume up button + Power button ប្រហែលជា20វិនាទី{ត្រូវចុចតាមលំដាប់លំដោយព្រមគ្នា}
 5. ពេលលោកអ្នកចូលទៅដល់Recovery Modeរួចហើយ សូមធ្វើការចុចយកពាក្យ “Update from SD Card”.
 6. ចុចលើឯកសារដែលអ្នកបានទាញយកហើយបានរក្សាទុកក្នុងSD Card (Update.zip)
 7. បន្ទាប់ពីវាធ្វើការInstallរួចរាល់ហើយ សូមចុចលើប៊ូតុងPower button ជ្រើសរើសពាក្យReboot.
 8. រួចរាល់ហើយ សូមធ្វើការទាញយកនិងInstallកម្មវិធី BusyBox ពីAndroid Market។
បើពិបាកយល់អាចទស្សនាវិដេអូនេះបាន៖  http://www.youtube.com/watch?v=99bkrh0FMG4&feature=player_embedded

ជំហានទី02៖ តម្លើងKhmer Unicode សម្រាប់ទូរសព្ទ័របស់អ្នក


 • ទាញយកនិងតម្លើងកម្មវិធី Font Changer ពី Play Store
 • ធ្វើការCopy Font [ Nokora.ttf(របស់ពូហុង) or Supernova.ttf(ងួន សុខហៀង)] ទៅកាន់ System font ដោយការRoot Explorer ហើយចំនែកការដោះដូរFontសូមប្រើកម្មវិធី Font Changer
 • ដើម្បីអាចសរសេរអក្សរខ្មែរបានសូមទាញយកកម្មវិធី Phum Keyboard រឺ Multiling Keyboard ពី Play Store រីក្តាចុចផ្សេងទៀត
 • សូមធ្វើការតម្លើងMultiling Keyboard បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់Setting>>>Languages and keybords>>>សូមធីកលើប្រអប់ Multiling Keyboard​ >>>>ចុចលើពាក្យថាMultiling Keyboard​ដែលនៅក្រោមគេបង្អស់>>>>> យកពាក្យថាLanguages>>>យកពាក្យថាLanguagesទៀត>>>>ធីក លើប្រអប់ពាក្យថាភាសាខ្មែរជាការស្រេច។
 • បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់Write Messege បន្ទាប់មកចុចអោយវាបង្ហាញKeyborad រួចបន្តចុចលើប៊ូតុងដែលនៅខាងឆ្វេងប៊ូតុងSpacer​   រើសយកពាក្យInsert Method Keybord>>>>Select  Multiling Keyboard​ជាការស្រេច។
 • ចំណាំ៖ សម្រាប់ការជ្រើសរើសភាសានៅលើKeybordសូមចុចលើប៊ូតុងSpaceអោយជាប់ វានឹងបង្ហាញភាសាអោយអ្នករើស។ 

Root និងដាក់ខ្មែរយូនីកូដ សំរាប់ Galaxy Y(Young) GT-S5360(2.3.5)

 • ដើម្បីអាចប្រើខ្មែរយូនីកូដបានយើងចាំបាច់ត្រូវ Root ទូរស័ព្ទជាមុន
(សូមមើលរបៀបRootខាងក្រោម)
Steps to Root Samsung Galaxy Y GT-S5360 (2.3.5)
Follow these steps below to root Samsung Galaxy Y:
 1. Download Update.zip
 2. Copy the downloaded file to the root of your SD Card via USB Cable or any other method according to your convenience.
 3. Turn of your Samsung Galaxy Y
 4. Reboot into recover mode by pressing Home button + Volume up button and Power button for 20 seconds.
 5. When you are in recovery mode, select “Update from SD Card”.
 6. Now select Update.zip (the zip file you downloaded in step 1) and execute it by pressing the home button.
 7. Now your phone will be rooted after which you can select the reboot option.
 8. After this, your phone is rooted. I recommend you to download BusyBox from the Android Market after you have rooted your phone
យោងាតាមលីងខាងក្រោម
http://www.blogotechblog.com/2012/01/how-to-root-samsung-galaxy-y-gt-s5360-running-android-2-3-5-gingerbread/
(ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចRootបានអ្នកអាចដាក់ Firmwareថ្មីតាម Odin3 v1.84)
http://droidangel.blogspot.com/2011/12/odin-guide-on-how-to-flash-and-install.html
Samsung Galaxy Y GT-S5360 (2.3.5) Firmware
Firmware (Indonesia) ដែល Root ស្រេច តាមលីង
http://letitbit.net/download/11652.1a243826ed3c5965047ee5bf3137/S5360XXKI6_XXKI6_OXXKI6.rar.html
និង(China-Honkong) ដែលអាច Root បាន(សូមបញ្ជាក់ Play Stor, Facebook...)សូមទាញយកតាមលីងhttp://letitbit.net/download/18902.1eea9f53f1fa1aee86797fea069b/S5360ZCKK2_OZHKK2_Android_2.3.6.rar.html
និងFirmware ICS for Samsung Galaxy Y GT-S5360
សូមទាញយកតាមលីង http://www.mediafire.com/?rqly09dtw2m666n
រឺតាមលីង http://www.blogotechblog.com/2012/02/how-to-install-bancetdev-custom-rom-on-samsung-galaxy-y-gt-s5360/
 • instal Font Changer.apk download from play store
 • Use font Nokora.ttf(របស់ពូហុង) or Supernova.ttf(ងួន សុខហៀង) ដោយប្រើកម្មវិធី Font Changer
 • ដើម្បីអាចសរសេរអក្សរខ្មែរបានសូមទាញយកកម្មវិធី Phum Keyboard រឺ Multiling Keyboard ពី Play Store រីក្តាចុចផ្សេងទៀត