បកប្រែភាសា

Sunday, August 4, 2013

samsng S5360 khmer unicode


ដើម្បីអាចដំណើរការKhmer Unicodeនៅក្នុងSmart Phone Galaxy Yនេះបានលោកអ្នកត្រូវអនុវត្ត
តាមជំហានខាងក្រោម៖
ជំហានទី01៖ Root ទូរសព្ទ័របស់អ្នកជាមុនសិន


 1. ធ្វើការទាញយកឯកសារ Update.zip
 2. ធ្វើការCopyឯកសារដែលអ្នកបានទាញយកមកក្នុង​ SD Card
 3. បិទទូរសព្ទ័របស់អ្នក
 4. បន្ទាប់ពីបិទរួចរាល់ហើយ សូមចូលទៅកាន់Recovery Mode ដោយចុចទៅលើប៊ូតុង Home button + Volume up button + Power button ប្រហែលជា20វិនាទី{ត្រូវចុចតាមលំដាប់លំដោយព្រមគ្នា}
 5. ពេលលោកអ្នកចូលទៅដល់Recovery Modeរួចហើយ សូមធ្វើការចុចយកពាក្យ “Update from SD Card”.
 6. ចុចលើឯកសារដែលអ្នកបានទាញយកហើយបានរក្សាទុកក្នុងSD Card (Update.zip)
 7. បន្ទាប់ពីវាធ្វើការInstallរួចរាល់ហើយ សូមចុចលើប៊ូតុងPower button ជ្រើសរើសពាក្យReboot.
 8. រួចរាល់ហើយ សូមធ្វើការទាញយកនិងInstallកម្មវិធី BusyBox ពីAndroid Market។
បើពិបាកយល់អាចទស្សនាវិដេអូនេះបាន៖  http://www.youtube.com/watch?v=99bkrh0FMG4&feature=player_embedded

ជំហានទី02៖ តម្លើងKhmer Unicode សម្រាប់ទូរសព្ទ័របស់អ្នក


 • ទាញយកនិងតម្លើងកម្មវិធី Font Changer ពី Play Store
 • ធ្វើការCopy Font [ Nokora.ttf(របស់ពូហុង) or Supernova.ttf(ងួន សុខហៀង)] ទៅកាន់ System font ដោយការRoot Explorer ហើយចំនែកការដោះដូរFontសូមប្រើកម្មវិធី Font Changer
 • ដើម្បីអាចសរសេរអក្សរខ្មែរបានសូមទាញយកកម្មវិធី Phum Keyboard រឺ Multiling Keyboard ពី Play Store រីក្តាចុចផ្សេងទៀត
 • សូមធ្វើការតម្លើងMultiling Keyboard បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់Setting>>>Languages and keybords>>>សូមធីកលើប្រអប់ Multiling Keyboard​ >>>>ចុចលើពាក្យថាMultiling Keyboard​ដែលនៅក្រោមគេបង្អស់>>>>> យកពាក្យថាLanguages>>>យកពាក្យថាLanguagesទៀត>>>>ធីក លើប្រអប់ពាក្យថាភាសាខ្មែរជាការស្រេច។
 • បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់Write Messege បន្ទាប់មកចុចអោយវាបង្ហាញKeyborad រួចបន្តចុចលើប៊ូតុងដែលនៅខាងឆ្វេងប៊ូតុងSpacer​   រើសយកពាក្យInsert Method Keybord>>>>Select  Multiling Keyboard​ជាការស្រេច។
 • ចំណាំ៖ សម្រាប់ការជ្រើសរើសភាសានៅលើKeybordសូមចុចលើប៊ូតុងSpaceអោយជាប់ វានឹងបង្ហាញភាសាអោយអ្នករើស។ 

No comments:

Post a Comment