បកប្រែភាសា

Sunday, August 4, 2013

Root និងដាក់ខ្មែរយូនីកូដ សំរាប់ Galaxy Y(Young) GT-S5360(2.3.5)

 • ដើម្បីអាចប្រើខ្មែរយូនីកូដបានយើងចាំបាច់ត្រូវ Root ទូរស័ព្ទជាមុន
(សូមមើលរបៀបRootខាងក្រោម)
Steps to Root Samsung Galaxy Y GT-S5360 (2.3.5)
Follow these steps below to root Samsung Galaxy Y:
 1. Download Update.zip
 2. Copy the downloaded file to the root of your SD Card via USB Cable or any other method according to your convenience.
 3. Turn of your Samsung Galaxy Y
 4. Reboot into recover mode by pressing Home button + Volume up button and Power button for 20 seconds.
 5. When you are in recovery mode, select “Update from SD Card”.
 6. Now select Update.zip (the zip file you downloaded in step 1) and execute it by pressing the home button.
 7. Now your phone will be rooted after which you can select the reboot option.
 8. After this, your phone is rooted. I recommend you to download BusyBox from the Android Market after you have rooted your phone
យោងាតាមលីងខាងក្រោម
http://www.blogotechblog.com/2012/01/how-to-root-samsung-galaxy-y-gt-s5360-running-android-2-3-5-gingerbread/
(ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចRootបានអ្នកអាចដាក់ Firmwareថ្មីតាម Odin3 v1.84)
http://droidangel.blogspot.com/2011/12/odin-guide-on-how-to-flash-and-install.html
Samsung Galaxy Y GT-S5360 (2.3.5) Firmware
Firmware (Indonesia) ដែល Root ស្រេច តាមលីង
http://letitbit.net/download/11652.1a243826ed3c5965047ee5bf3137/S5360XXKI6_XXKI6_OXXKI6.rar.html
និង(China-Honkong) ដែលអាច Root បាន(សូមបញ្ជាក់ Play Stor, Facebook...)សូមទាញយកតាមលីងhttp://letitbit.net/download/18902.1eea9f53f1fa1aee86797fea069b/S5360ZCKK2_OZHKK2_Android_2.3.6.rar.html
និងFirmware ICS for Samsung Galaxy Y GT-S5360
សូមទាញយកតាមលីង http://www.mediafire.com/?rqly09dtw2m666n
រឺតាមលីង http://www.blogotechblog.com/2012/02/how-to-install-bancetdev-custom-rom-on-samsung-galaxy-y-gt-s5360/
 • instal Font Changer.apk download from play store
 • Use font Nokora.ttf(របស់ពូហុង) or Supernova.ttf(ងួន សុខហៀង) ដោយប្រើកម្មវិធី Font Changer
 • ដើម្បីអាចសរសេរអក្សរខ្មែរបានសូមទាញយកកម្មវិធី Phum Keyboard រឺ Multiling Keyboard ពី Play Store រីក្តាចុចផ្សេងទៀត

No comments:

Post a Comment