បកប្រែភាសា

Saturday, August 3, 2013

តំឡើងកំរិត Samsung Galaxy Y S5360 ទៅ Android 4.1.2 Jelly Bean S5360XXLK3 Firmware

Samsung បាន​​ច្រាន​ចេញ​​ Android 4.1.2 firmware សំរាប់​ Galaxy Y S5360។​ មុន​និង​អ្នក​តំឡើង​ជំនាន់​ សូម​រក្សា​​​​ឯ​ក​សារ​ដែល​សំ​ខាន់​ដូច​ជា​ លេខ​ទំ​នាន់​ទំនង​,​ សារ​,​ រូប​ភាព​ និង​ ផ្សេង​ៗ​...។ 

slide.jpg

បើក​​USB Debugging លើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ចូល​ក្នុង​ Settings->Developer Options-> ជ្រើស​រើស​ enable USB Debugging

តំរូវ​ការ​មូល​ដ្ឋាន​៖
១. Samsung Galaxy Y S5360
២. កុំព្យូទរ័​ភ្ជាប់​ Internet
៣. ទាញ​យក​៖ 
Odin 3.04
Kies Software
XXLK3 Android 2.3.6 Gingerbread (S5360XXLK3_S5360VODLL1_VOD.zip)

រ​បៀប​តំឡើង​ជំនាន់​៖
ជំហានពន្លាត​​ XXLK3 Android 2.3.6 Gingerbread ដែល​បាន​ទាញយក​។

ជំហាន:បិទឧបករណ៍​និង​ ចូល​ក្នុង​ Download Modeចុច​អោយ​ជាប់​ Volume Down Button+
Power Button + Home Button ។ បន្ទាប់មកវានឹង boot ទៅផ្ទាំងខ្មៅមួយដែលមាន Message
អោយយើងធ្វើការចុច​ Volume-Up Button ដើម្បី​បន្ត​។

ជំ​ហាន​ទី​៣: នៅ​លើ​ កុំព្យូទរ័​ ដំណើរ​ការ​ Odin 3.04​។

ជំ​ហាន​ទី​៤: ភ្ជាប់​ទូរស័ព្ទ​ជា​មួយ​ហើយ​រង​ចាំ​រហូត​ដល់​ទទួល​ពណ៍​លឿង​ក្នុង​ Odin។​

ជំ​ហាន​ទី​៥: ចុច​ PDA ទៅ​រក​ S5360XXLK3_S5360VODLL1xxxx (.md5)​ ដែល​បាន​ទាញ​យក​។

ជំ​ហាន​ទី​៦:​ ចុច​ Start រង​ចាំ​រហូត​ដល់​ដំណើរ​ការ​ចប់ (វា​និង​ reboot ដោយ​ស្វយ័​ប្រវត្តិ)។​

No comments:

Post a Comment