បកប្រែភាសា

Saturday, August 3, 2013

របៀប root Galaxy SII Jelly Bean និង Ice Cream Sandwich

ដោយ​សារ​តែ​ Galaxy SII មានច្រើនម៉ូដែល​នោះ​ថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំ​សូម​ណែនាំ​របៀប root របស់ Galaxy SII ដែលកំពុង​ប្រើប្រាស់ Jelly Bean និង Ice Cream Sandwich។
 1. download: UPDATE-SuperSU-v1.45.zip
 2. ចំលង​ UPDATE-SuperSU-v1.45.zip​ ដាក់​ចូល​ក្នុង sdcard (memory card ដែល​យើង​ថែមពីក្រៅ មិនមែន​ដាក់​ក្នុង​ sdcard របស់​ម៉ាស៊ីន​នោះ ទេ)
 3. បិទ​ទូរស័ព្ទ
 4. បើកទូរស័ព្ទ​ចូល​ក្នុង recovery ដោយ​ចុច Vol-up + Home + Power
 5. ជ្រើសយក Apply update from external sdcard (ពេល select គឺចុច​ប៊ូតុង Power)
 6. ជ្រើសយក UPDATE-SuperSU-v1.45.zip
 7. ជ្រើសយក Yes
 8. reboot
បានសាកល្បងនៅលើ៖
 • Galaxy SII GT-I9100  (4.1.2)
 • Galaxy SII GT-I9100 (4.0.4)
 • Galaxy SII GT-I9100 (4.03)
 • Galaxy SII GT-I9108 (4.1.2)
 • Galaxy SII SHV-M250S (4.1.2)
 • Galaxy SII SHV-M250K (4.1.2)
 • Galaxy SII SHV-M250L (4.1.2)
 • Galaxy SII SHV-M250S (4.0.4)
 • Galaxy SII SHV-M250K (4.0.4)
 • Galaxy SII SHV-M250L (4.0.4)

No comments:

Post a Comment