បកប្រែភាសា

Saturday, August 3, 2013

HOW TO ROOT XPERIA GO ON STOCK ROM


On stock rom Sony 6.0.B.3.162
* ទូរសព្ទ័ត្រូវ unlock bootloader រួច
វិធី unlock bootloader អាចធ្វើតាមនេះ
+បិទទូរសព្ទ័ ហើយចុចVolume+ អោយជាប់ហើយដោតចូលកុំព្យូទ័រយើងនឹងឃើញភ្លើងពណ៌ស្វាយ
+ចូលកម្មវិធី Fastboot អាចទាញយកត្រង់នេះhttps://www.box.com/s/2ac9bb77dfc4115ec1d1
+បើកកម្មវិធី cmd.exe
+ចំលងពាក្យនេះ fastboot flash boot rooted_kernel_ST27i.elf ហើយ past នៅក្នុងប្រអប់ cmd ហើយចុច Enter
+ចំលងពាក្យនេះ fastboot reboot ហើយ past នៅក្នុងប្រអប់ cmd ហើយចុច Enter
Stock rom Sony X Go 6.0.B.3.184
+បិទទូរសព្ទ័ ហើយចុចVolume+ អោយជាប់ហើយដោតចូលកុំព្យូទ័រយើងនឹងឃើញភ្លើងពណ៌ស្វាយ
+ចូលកម្មវិធី Fastboot អាចទាញយកត្រង់នេះhttps://www.box.com/files#/files/0/f/0/1/f_2935880103
+បើកកម្មវិធី cmd.exe
+ចំលងពាក្យនេះ'' fastboot flash boot rooted_kernel_184_ST27i.elf '' ហើយ past នៅក្នុងប្រអប់ cmd ហើយចុច Enter
+ចំលងពាក្យនេះ fastboot reboot ហើយ past នៅក្នុងប្រអប់ cmd ហើយចុច Enter

No comments:

Post a Comment