បកប្រែភាសា

Monday, December 30, 2013

កម្មវិធី Record Screen សំរាប់ IOS 7 អាចថតសកម្មភាពពេលអ្នកកំពុងចុចទូរស័ព្ទរបស់អ្នក

១៖ ដំបួងត្រូវ ចូល Cydia

២៖​ចុចនៅលើពាក្យManageហើយចុចពាក្យEdit ហើយ ចុច Add 

Add Source: https://apt.178.com ហើយចូលរកមើលវាក្នុង Source  នេះ
៣៖ ស្វែងរក និង ដំឡើង​​  "  RecordScreen " ជាការស្រេចបាត់។

៤.ហើយចុច Restart Spingboard

កម្មវិធី AudioRecord សំរាប់ IOS 7 ថតទុក្ខសំលេងនៅពេលអ្នកធ្វើការតេចេញ
១៖ ដំបួងត្រូវ ចូល Cydia

២៖​ចុចនៅលើពាក្យManageហើយចុចពាក្យEdit ហើយ ចុច Add 

Add Source: https://apt.178.com ហើយចូលរកមើលវាក្នុង Source  នេះ
៣៖ ស្វែងរក និង ដំឡើង​​  "  AudioRecord " ជាការស្រេចបាត់។

៤.ហើយចុច Restart Spingboard

វិធីធ្វើអោយ Keyboard Khmer លែងចេញ ថៃ​ ពេលបិទបើកទូរស័ព្ទ បែបងាយៗ IOS7១៖ ដំបួងត្រូវ ចូល Cydia

២៖​ចុចនៅលើពាក្យManageហើយចុចពាក្យEdit ហើយ

 Add  Source https://parrotgeek.net/repo

៣៖ ហើយ Install   " Mobile Substrate Fix "

4. ហើយធ្វើការ ​Restart Springboard ជាការស្រេច​!