បកប្រែភាសា

Monday, December 30, 2013

កម្មវិធី AudioRecord សំរាប់ IOS 7 ថតទុក្ខសំលេងនៅពេលអ្នកធ្វើការតេចេញ
១៖ ដំបួងត្រូវ ចូល Cydia

២៖​ចុចនៅលើពាក្យManageហើយចុចពាក្យEdit ហើយ ចុច Add 

Add Source: https://apt.178.com ហើយចូលរកមើលវាក្នុង Source  នេះ
៣៖ ស្វែងរក និង ដំឡើង​​  "  AudioRecord " ជាការស្រេចបាត់។

៤.ហើយចុច Restart Spingboard

No comments:

Post a Comment