បកប្រែភាសា

Tuesday, March 21, 2017

Sunday VCD Vol 185 | Khmer MV 2017

Sunday VCD Vol 185 | Khmer MV 2017
Tracklist
01. Neuk Kloun Eng (Eva) | Download
02. Aroam Chhkout Lorb (Jame) | Download
03. Monus Bros Mean Songsa Jrern Min Men Sut Tae Sava (Neay Jerm) | Download
04. Monus Srey Mean Songsa Jrern Min men Sut Tae Sava (Nich) | Download
05. Smos Tam Teuk Luy (Meas Saly) | Download
06. Kom Tuk Bong Chea Vottho Bora (Ovang) | Download
07. Kdey Sok Bong Keu Oun Kdey Sok Oun Keu Luy (Parinha) | Download
08. Hoat Neung Cham (Eva) | Download
09. Tearng Bong Tearng Ke Boak Ke Tearng Os (Boty) | Download
10. Songsa Neung Met Pheark (Sok Pisey) | Download


Saturday, February 4, 2017

ROM MagMa NX N7 V9.0 សម្រាប់ Samsung Galaxy Note 3 និង S4
គាំទ្រ Device ដូចជា:
=========================================
>> Samsung Galaxy Note3
>> Samsung Galaxy S4 LTE-A (E330)
>> Samsung Galaxy S4 Active (E470)
>> Samsung Galaxy S4 (I9506)
** Qualcomm SnapDragon 800 Device
=========================================

លក្ខណៈពិសេសទូទៅ
=========================================
Note7 Ported based on N930KKKU1BPI8 Firmware
Installer Features
** Aroma Installer 2.70rc2
** Kernel included
- E330 / E470 / i9506 / N900SK / N9005 : @gugu0das kernel included @GitHub - gugu0das
- Note3 Compatible Device : Lsskernel 3.8UX included
** Keep current kernel option supported (Be sure Kernel installed before ROM installation)
** 9 multi languages on Aroma installer
- Germany - English - French - Japanese - Russian - Italian - Espanol - Indonesian - Korean
** Superuser & Xposed & Magisk Selection
- Magisk V10.2 & Phh's Superuser & SuperSU
- Systemless V87.1 & Detour Xposed V84
** Camera ( Galaxy S7E , Note7, Note4 )
** Sound Alive / Viper4Android only / Beats+Viper4Android+Dolby Atmos
** SystemUI
- Separated noti./ Grouped noti
- White / Green battery icon

-----------------------------------------------------------------
លក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រព័ន្ធ
** AOD Touch (Enable / Disable)
** Disable AOD Touch in the pocket
** AOD Auto/Manual Brightness control
** AOD position moving (to prevent Burn-in)
** Bluelight Filter
** Folder lock on the homescreen
** Fastest Perfomance
** Multi-languages supported
** 106 multi CSC
** Supports over 90 national system languages
-----------------------------------------------------------------
លក្ខណៈពិសេសសំឡេង
** Sound Alive
** Viper4Android only
** Beats+Viper4Android+Dolby Atmos (Sound Control App)
-----------------------------------------------------------------
លក្ខណៈផ្សេងៗទៀត
** AOD/Bluelight is working on any kernel
** Lsskernel 3.8UX, thanks @lss1977
** Magisk V10.2
** SuperSu 2.79 SR3
** Phh's Superuser 1.0.3.3
** Systemless Xposed 87.1 topjohnwu
** Updated lastest system app
=========================================
អ្វីដែលមិនដំណើរការ
=========================================
- Sidesync (black screen but presentation mode is working)
- VoLTE
- Video call
- S-View is not supported
=========================================


វីដេអូបង្ហាញពី ROM នឹង ការដំឡើង


ទាញយក ROM MagMa NX N7 V9.0 សម្រាប់ Samsung Galaxy Note 3 និង S4 នៅទីនេះ

Sunday, November 27, 2016

Camtecfix ADB V0.1 Beta


Features
Camtecfix ADB supported for all Android devices
1. Install APK file, Supported for all Android devices.
2. Soft Reboot Normal Mode
3. Soft Reboot into Recovery Mode, Supported for all Android Devices.
4. Soft Reboot into Download Mode, Supported for Samsung device only.
5. Have help for all functions.
6. Command Promt with ADB Command

File Name: Camtecfix ADB by Camtecfix Team
Version: 0.1 Beta
Platform: PC
File Type: .rar
File Size: (661.6 MB)
Camtecfix Download

Monday, October 10, 2016

i-mobile istyle 221 marshmallow full backupi-mobile istyle 221 sactter              : Link Scatter File 
i-mobile istyle 221 Bin            : Link Bin File
Tool for flash file : Download Here
File Have Pass And Sell Only=5$
Chat Me on facebook  :  Here 
Or Call me +85517538353 / +85570538353
in Cambodia

Friday, September 30, 2016

Lava A1 full backuparrowkk2

Un111led-3
Untitled-4Tool for flash file : Download Here
File Have Pass And Sell Only=5$
Chat Me on facebook  :  Here 
Or Call me +85517538353 / +85570538353
in Cambodia

Friday, September 23, 2016

ICall P9 6.0 Inch RomICall P9 Rom+Flash Tool+Driver

gif covjek

animated-cta-button
  
File Have Pass And Sell Only=5$
Chat Me on facebook  :  Here 
Or Call me 017538353 / 070538353 / 0974994222Wednesday, September 21, 2016

All Rom Hiya FREESMART PHONE

Sugar III Software

Sugar III Software is released for whom that need it for self-service or customer-service.