បកប្រែភាសា

Monday, October 13, 2014

Firmware Official LG Optimus G F180 Android 4.4.2 Kitkat & 4.1.2

LINK  : v4.4.2
LG Optimus G F180L Android 4.4.2 (  Download )
LG Optimus G F180S Android 4.4.2 (  Download )
LG Optimus G F180K Android 4.4.2 (  Download )

 LINK  : v4.1.2

LG Optimus G F180L Android 4.1.2 (  Download )

LG Optimus G F180S Android 4.1.2 (  Download )

LG Optimus G F180K Android 4.1.2 (  Download )

i8190Galxy S3 mini full khmer V4.0.4

I8190 sIII mini test OK 100% 4.0.4.rar full
 ខ្មែរពេញលេញទាំងការសសេរ នឹងកាអាន