បកប្រែភាសា

Sunday, September 1, 2013

Samsung-Galaxy S3-វិធី Root Galaxy SIII និង Khmer
1.download Odin
2.download Root file (No Yellow Triangle available)
4.បើក USB debugging នៅក្នុងទូរសព្ទ័ . ដែរចូលទៅក្នុង Settings > Developer options > USB Debugging.
5.បិនទូរសព្ទ័ហើយចុច Home button +Power button+ volume Down button ស្របពេលតែមួយ បន្ទាប់មកចុច Volume UP.
6.ផ្ជាប់ខ្សែរ USB ពីកុំព្យូទរ័ទៅទូរសព្ទ័ ហើយបើកកម្មវិធី Odin ហើយចុចពាក្យ PDA ស្វែងរក File CF-SGS3 ដែលអ្នកបាន download ហើយចុច Start ជាកាស្រេច.
7.copy khmer font ទៅ internal SD card
8.ដំឡើង khmer font តាម CWM:ដោយចុច Home button +Power button+ volume Up button ស្របពេលតែមួយអោយជាប់ បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ CWM-based ប្រើ volume up និង volume down ធ្វើការរំកិល.
9.-install zip from SD card > choose zip from internal SD card ស្វែងរក khmer font ដែលអ្នកបានCopyទុក ហើយ install the khmer font>reboot system .
**********************************************************************************
***********បញ្ចាក់បើកុំព្យូទរ័របស់អ្នកមិនទាន់មាន samsung driver te download here*************
*******************************************
**********************************************************************************

How to Root SONY Xperia Sola MT27i

  1. you need unlock bootloader
  2. Download doomlord :http://d-h.st/aoY download then excract it .....and rename to kernel.elf
  3. start flashtool in flashmodeselect - MT27i_6.0.B.3.184_Central Europe.ftf - untick verification - press "ok" (see flashtool_step1.jpg)insert usb with volume DOWN flash starts, takes 1-2 minuteswait for "restarting device " -> if it just sits there and wait - close flashtooland restart phone<- 3g="" all="" auto="" boot="" check="" close="" didnt="" done.remove="" enable="" flashtool="" for="" here="" internet-="" into="" its="" make="" nbsp="" no="" or="" phone="" reboot="" settings="" usb="" wifi="" work="" working="" worries=""> we need that for step 3.power off
  4.  
  5. rooting:insert usb with volumeUP cmd to fastboot folder:run cmd:fastboot flash boot kernel.elf-remove usbcable -start phone-make sure u have internet connection - > go to superuser -> check su binary -> update.-when its all done updating ->turn device off.
  6.  
  7.  
  8. start flashtool in flashmode (again) (volumeDOWN)- MT27i_6.0.B.3.184_Central Europe.ftf - untick verificationflash only kernel+loadersee "flashtool_final step.jpg"
done -root with 6.0.B.3.184 stock kernel.this method should work on any stock GB rom mt

Samsung I9100 Galaxy SII NO IMEI or UNKNOWN BASEBAND SOLUTION

No IMEI and BASEBAND UNKNOWN:

Solution (It worked for me):

1. Flash your SGSII with Odin v1.85 with the following firmware: Hotfile.com: One click file hosting: I9100XEKDB.rar
2. Root your SGSII with: https://hotfile.com/dl/159843434/212...ecure.tar.html
3. On your phone, connect to WIFI, go to market or play store, and download the following files:
GSII_Repair
Busybox Installer
4. Install Busybox v1.17.1
5. Open GSII_Repair
6. Go to Repair GSII tab, follow the steps.
7. Your phone will reboot and you finally can see your IMEI and BASEBAND, now you are allowed to insert any SIM.

វិធីតម្លើងពុម្ពអក្សរខ្មែរលើ Galaxy ACE 5830I


I. តំរូវការ
1 - Recovery 2 - Root   3 - CM10 Rom    4 - Font Khmer UnicodeII. ការអនុវត្ត
1. ចំលងហ្វាល់ដាក់ចូលSD card Recovery  Root   CM10 Rom  Font Khmer Unicode​​​​​​​​

2. បិទទូរស័ព្ទ ហើយចុច HOme អោយជាប់ និងចុច Power ON ដើម្បីចូល Recovery

3. ​ក្នុងRecovery Wipe Data, Cache
4. ចុចApply update from sdcard, រើសយក RootS5830i.zip->Confirm-->yes
5. ចុចApply update from sdcard, រើសយក ClockWorkRec5830i.zip-->Confirm-->Yes
4 - Reboot system now ដើម្បីដំណើរការnew Recovery
5. បិទទូរស័ព្ទម្តងទៀតរួចចុច Home Botton អោយជាប់ ហើយចុច Power ON ដើម្បីចូល Recovery ថ្មី
6. ចុច Install zip from sdcard-->Choose zip from sdcard-->រើសយក CM-10_4.1.1_20120930_UNOFFICIAL_Cooper.zip-->Yes
7. Choose zip from sdcard--> រើសយក KH Font Jelly Bean.zip-->Yes
10 - Restart phone... DONE

ចំពោះក្តារចុចអាចទាយយកពីPlay Store។

Facebook Home + Instruction full KhmerUnicode


                                                                        FB HOME


1. DownloaD Facebook Home  AND unzip it u will see 4 file how to install , FB Home, FB, and FB msg .
2. Clear Data and uninstall old FB
3. If ur old fb come with ur Rom u need to Use Root Explorer to Romove it (system/app find fb and delete) only root phone .
4. Install FB home first and 2nd install FB , 3rd install FB msg
5. login ur fb account
6. Click home boton to choose Difualt Home ( Choose FB Home )
7. all done enjoy

Additional File:  KhmerUnicode for FB Home