បកប្រែភាសា

Sunday, September 1, 2013

វិធីតម្លើងពុម្ពអក្សរខ្មែរលើ Galaxy ACE 5830I


I. តំរូវការ
1 - Recovery 2 - Root   3 - CM10 Rom    4 - Font Khmer UnicodeII. ការអនុវត្ត
1. ចំលងហ្វាល់ដាក់ចូលSD card Recovery  Root   CM10 Rom  Font Khmer Unicode​​​​​​​​

2. បិទទូរស័ព្ទ ហើយចុច HOme អោយជាប់ និងចុច Power ON ដើម្បីចូល Recovery

3. ​ក្នុងRecovery Wipe Data, Cache
4. ចុចApply update from sdcard, រើសយក RootS5830i.zip->Confirm-->yes
5. ចុចApply update from sdcard, រើសយក ClockWorkRec5830i.zip-->Confirm-->Yes
4 - Reboot system now ដើម្បីដំណើរការnew Recovery
5. បិទទូរស័ព្ទម្តងទៀតរួចចុច Home Botton អោយជាប់ ហើយចុច Power ON ដើម្បីចូល Recovery ថ្មី
6. ចុច Install zip from sdcard-->Choose zip from sdcard-->រើសយក CM-10_4.1.1_20120930_UNOFFICIAL_Cooper.zip-->Yes
7. Choose zip from sdcard--> រើសយក KH Font Jelly Bean.zip-->Yes
10 - Restart phone... DONE

ចំពោះក្តារចុចអាចទាយយកពីPlay Store។

No comments:

Post a Comment