បកប្រែភាសា

Sunday, September 1, 2013

Samsung-Galaxy S3-វិធី Root Galaxy SIII និង Khmer
1.download Odin
2.download Root file (No Yellow Triangle available)
4.បើក USB debugging នៅក្នុងទូរសព្ទ័ . ដែរចូលទៅក្នុង Settings > Developer options > USB Debugging.
5.បិនទូរសព្ទ័ហើយចុច Home button +Power button+ volume Down button ស្របពេលតែមួយ បន្ទាប់មកចុច Volume UP.
6.ផ្ជាប់ខ្សែរ USB ពីកុំព្យូទរ័ទៅទូរសព្ទ័ ហើយបើកកម្មវិធី Odin ហើយចុចពាក្យ PDA ស្វែងរក File CF-SGS3 ដែលអ្នកបាន download ហើយចុច Start ជាកាស្រេច.
7.copy khmer font ទៅ internal SD card
8.ដំឡើង khmer font តាម CWM:ដោយចុច Home button +Power button+ volume Up button ស្របពេលតែមួយអោយជាប់ បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ CWM-based ប្រើ volume up និង volume down ធ្វើការរំកិល.
9.-install zip from SD card > choose zip from internal SD card ស្វែងរក khmer font ដែលអ្នកបានCopyទុក ហើយ install the khmer font>reboot system .
**********************************************************************************
***********បញ្ចាក់បើកុំព្យូទរ័របស់អ្នកមិនទាន់មាន samsung driver te download here*************
*******************************************
**********************************************************************************

No comments:

Post a Comment