បកប្រែភាសា

Tuesday, February 23, 2016

Download Miracle Box Crack V2.27A Full Version 2016 By Kkc ( Not Box ) មិនបាច់ប្រើប្រអប់..

របៀបដំឡើង: 
1. ត្រូវទាញយក File Setup Miracle Box 2.26 ហើយដំឡើង 
2. ត្រូវទាញយក File Miracle Box Loader 2.26 និង Key 
3. ត្រូវ Copy File Miracle Box Loader 2.26 និង Key ហើយ Past ចូលទៅក្នុង C/Program File/Miracle Box
4. បន្ទាប់មកបើ Miracle Box Loader 2.26 នោះវានឹងដំណើរការ 100% ហើយ
Click Here For Information Box Crack.
Download Here

Download Here

Tuesday, February 16, 2016

MTK Invalid Imei Solution Without Any Box

MTK invalid imei solution without any box
1. Root your phone
2. Download
chamelephon apk
3. Open Chamelephon apk with root permission
4. Write main imei
5.
Apply New Imeis
DoneCWM Recovery for Mediatek Smartphones

ClockWorkMod Recovery for MT6515, MT6517,MT6572,MT6575,MT6577,MT6582,MT6588,MT6592

CWM Magic for MediaTek Smartphones and Tablets.


CWM Magic for MediaTek Smartphones and Tablet

Sunday, February 14, 2016

S3 GT-I9300 Android version 4.4.4

Install it 
============ 
1. First ClockworkMod (or PhilZ) recovery need to install ..
Download Recovery (Odin to load)
 https://goo.im/devs/philz_touch/CWM_Advanced_Edition/i9300/philz_touch_6.48.4-i9300.zip.md5/
                 (Or) http://www.mediafire.com/download/jloiio0bd8mpkpb recovery has been put into the recovery 0 Volume up + Home + Power-click 0. He reached into the backup and restore and then click the back button. (Now running firmware entire backup takes less) does not take no unavailable. 4.4.4 us like reloading want now, as you restore what restores simply. (Backup set if) Let's get started Sd card following the given files is inserted.

Saturday, February 13, 2016

Stock Rom Android 6.0.1 សម្រាប់ Samsung Galaxy S6 SM-G920S/K/L


រូបថតអេក្រង់នៅលើ Samsung Galaxy S6 Stock 6.0.1


ROM Note 5 Marshmallow សម្រាប់ Samsung Galaxy S4 SHV-E300S/K/Lលក្ខណ:ពិសេសនៃ ROM Note 5 Marshmallow សម្រាប់ Samsung Galaxy S4 SHV-E300S/K/L

Friday, February 12, 2016

imobile Rom
ROM : i-mobile i-style 2.1
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMUEsteTZNMWpGT3M/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 2.2
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMRE50OEs0dWJhUFk/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 2.4
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMM0hJTUxFWmFiUzA/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 2.5
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMSmVwWlp0cXdwbFU/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 2.6
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMSmJZbTd3U1ZCVms/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 2.7
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMWTlfdlBwMU1odjg/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 2.9
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMUmlSMzMtSHRlYnc/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 210
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMQlZDbkxXU3BqT0U/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 212
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMT2hkckJPX3JXSVE/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 215
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMSHdTWDFGMW92bG8/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 3
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMVk9MX0txSlNuRlU/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 4
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMeUZ3TGNVVVowTmM/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 5
 https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMak9yaE5TNGJyOHc/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 6
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMSHlQU3dLSmY3cFk/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 7.1
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMQmtNS3pSX0JkVkk/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 7.5
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMMFl3OXBKd3laUVE/view?usp=sharing

ROM : i-mobile i-style 7.6
https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMNjhRellNa2lscjg/view?usp=sharing

Thursday, February 11, 2016

ROM S6 5.0 សម្រាប់ Samsung Galaxy S5 (SM-G900H)


Miracle Box Crack v2.26 Without HWID

 

Setup


Loaderរបៀបដំឡើង:
1. ត្រូវបិទកម្មវិធីកំចាត់មេរោគជាមុនសិន
2. ត្រូវទាញយក File Setup Miracle Box 2.26 ហើយដំឡើង
3. ត្រូវទាញយក File Miracle Box Loader 2.26 និង Key
4. ត្រូវ Copy File Miracle Box Loader 2.26 និង Key ហើយ Past ចូលទៅក្នុង C/Program File/Miracle Box
5. បន្ទាប់មកបើ Miracle Box Loader 2.26 នោះវានឹងដំណើរការណ៍