បកប្រែភាសា

Tuesday, February 23, 2016

Download Miracle Box Crack V2.27A Full Version 2016 By Kkc ( Not Box ) មិនបាច់ប្រើប្រអប់..

របៀបដំឡើង: 
1. ត្រូវទាញយក File Setup Miracle Box 2.26 ហើយដំឡើង 
2. ត្រូវទាញយក File Miracle Box Loader 2.26 និង Key 
3. ត្រូវ Copy File Miracle Box Loader 2.26 និង Key ហើយ Past ចូលទៅក្នុង C/Program File/Miracle Box
4. បន្ទាប់មកបើ Miracle Box Loader 2.26 នោះវានឹងដំណើរការ 100% ហើយ
Click Here For Information Box Crack.
Download Here

Download Here


V.2.27A
Biggest Update In GSM Industry
* No Need Extra Activation * No Need Credit  * No Need Extra Pack.
  #  Enjoy the Power of Miracle Team

1.Samsung Qualcomm Unlock 
  #  More then 400+ Model Supported.

2.LG Add LG-Reset User lock (No Root Required).
  #  Support Pin / Password / Pattern / Google Account / Knock Code Unlock.

3.LG Add Unlock Network. 
  #  More then 450+ Model Added.

4.LG Add Repair IMEI 
  # 450+ Model Added.

5.MTK Add Analysis Scatter file (EMMC) (Open *.txt).
  #  Advance Function for Advance User.

6.MTK Improve Clear Setting / FRP.
  # Thousand of MTK Mobile Can Remove FRP.
  
7.MTK Improve Mircale AV.

8.CDMA Add LAVA-C180 SP-Unlock New Flash ID Support.

9.CDMA Add LAVA-CG142J SP-Unlock New HW-Ver Support.

10.SPD Improve Andriod Write.
  #  New Flash ID Supported.

11.Thousands Mobile Test By Team for Give you Better Service.


V.2.27
1. Routine Update.
 # We Update regularly for provide you Improved Features.
 # SPD Menu Improved.
 # SPD NEW 7731 GEA ID ADDED.
 # MTK Improve Clear Setting/Frp. 
 # Server Connectivity More Fast.
 # Fix software TIP info and BUGS.


v2.26
1.Android Add Motrola FRP Reset.
  # Reset FRP Motrola & Various Other Mobile with Same Signature. 

2.HTC Improve Reset FRP.
  # Improved with More Power.

3.MTK Add 6735 New IC Add support.
  # Read Firmware / Write Firmware (Bin).
  # Read Firmware / Write Firmware (Scatter).
  # Format / Reset / Other Mtk Function Support.
  # Imei Repair / Read Pattern / Phone Book Export.
  
4.MTK Add 6580 New IC Add support.
  # Read Firmware / Write Firmware (Bin).
  # Read Firmware / Write Firmware (Scatter).
  # Format / Reset / Other Mtk Function Support.
  # Imei Repair / Read Pattern / Phone Book Export.

5.MTK Improve Read Info and Read Moblie Modle (EMMC). 
  # MTK Read Info & Read Flash More Fast.
  
6.SPD Add 7731 EMMC (New IC). 
  # Read/Write, Format Support.
  # Read Pattern, Phonebook.
  # Read Info,Reset Usercode Support
  # IMEI Repair.

10.SPD Add 7731GEA EMMC.
  # Read/Write, Format Support.
  # Read Pattern, Phonebook.
  # Read Info,Reset Usercode Support
  # IMEI Repair.

14.SPD Improve Scan Mobile Port.
  # Improved Detection Mobile Driver More Fast.

15.SPD Improve Android *.pac and Write Support
  # Improved .PAC Write Support.

16.SPD Improve Android Format Add Reset FRP Support
  # Improved SPD Format Function & Reset FRP

17.Fix software TIP info and BUGSv2.25A (Beta Only)
1.Android Add Motrola FRP Reset (Android).
  # Single CLick Frp Reset.

2.HTC Improve Reset FRP (Android).
  # Single CLick Frp Reset.

3.MTK Add 6735-A (EMMC)
  # Read Flash Bin/Scatter.
  # Write Flash Bin/Scatter.
  # Format Fully Supported.
  # IMEI REPAIR.
  # RESET FRP.
  # Reset / CLear Pattern.
  # Read PhoneBook.
  # Android Virus Cleaner.
  # Fix DL Mode.

4.MTK Add 6735-P (EMMC)
  # Read Flash Bin/Scatter.
  # Write Flash Bin/Scatter.
  # Format Fully Supported.
  # IMEI REPAIR.
  # RESET FRP.
  # Reset / CLear Pattern.
  # Read PhoneBook.
  # Android Virus Cleaner.
  # Fix DL Mode.

5.MTK Add 6735-M (EMMC)
  # Read Flash Bin/Scatter.
  # Write Flash Bin/Scatter.
  # Format Fully Supported.
  # IMEI REPAIR.
  # RESET FRP.
  # Reset / CLear Pattern.
  # Read PhoneBook.
  # Android Virus Cleaner.
  # Fix DL Mode.

6.MTK Add 6580 (EMMC)
  # Read Flash Bin/Scatter.
  # Write Flash Bin/Scatter.
  # Format Fully Supported.
  # IMEI REPAIR.
  # RESET FRP.
  # Reset / CLear Pattern.
  # Read PhoneBook.
  # Android Virus Cleaner.
  # Fix DL Mode.

7.MTK Improve Read Info Add Read Moblie Model(EMMC).
# Advanced Mode For Master Used Can see Addedd & Format.
8.MTK 4th Boot Flash ALL ANDROID SCATTER WRITE ADDED.
# No Need Find Just 4th Boot Help You to Find.
# Support Auto Dection.

9.Fix software Minor Improvements.

v2.25
1.MTK add Clear FRP REMOVE (Android Mobile).
# No Need Root Required. 
# No Need ADB Required.
# No Need USB Enable.
# Include Other Setting Removed.
# No Need Flash.
# No Need Scatter File.

2.MTK Add Format Safe & Advanced (Android Mobile).
# Safe Can Format Auto.
# Advanced Format as User want. 

3.MTK Improve Remove Virus olny EMMC Miracle AV (Android Mobile)
# No Need Root Required. 
# No Need ADB Required.
# No Need USB Enable.
# No need Format.
# No Need Flash.
# No Need Scatter File.
# 550+ Data Base Added. 
# Monkey Virus 1 Short Clean.

4.MTK Add Write Flash before Format All flash.
# Advanced Function.
# Some time after Flash No Boot Use this Option.
# Format Full Mobile Also. 

5.MTK Add Improved IMEI Repair New BT.
# No Required CDC Driver.
# Fast and Secure IMEI Repair Option.

6.Android Add Miracle AV (Advanced).
# Remove 550+ Malware Virus.
# Remove unwanted Apps.
# Auto Show Suspected Apps.
# Monkey Virus Show.
# Rooted or not Rooted Both Option Include.

7. Android Info Display on Toolbar.
# Plug & Show
# Show CPU TYPE.
# Show Mobile Model.
# Show Android Version.

8.Samsung Add Reset Reactivation/EE lock.
# Reset Samsung Reactivation Lock.
# Reset Samsung EE Lock. 

9.Samsung Add Reset FRP New Model added.
# Samsung FRP-3 NEW MODELS Added.

# No Need Flash.
# No Need Root.

# No Need Format.
No Need ADB.
No Need any APK Files.

10.HTC Reset FRP Added.
# HTC VARIOUS Models Added.

11.SPD Improve Android EMMC Format.
# Now Better then Before.

12.Some Small bug Solved.

13. \BoxData\Firmware_Updater added Firmware Updater.
# Some User Face Problem for Firmware Can Repair.

14. \BoxData\Updater added.
# Update New Version Easily.

15.Defualt GUI Change. 

{OLD THINGS SOME PEOPLE ADD NOW WE DID BEFORE}
# Factory Firmware.
# Some MTK CPU.
# SCATTER OPTION. 
# UNLOCK.

v2.24
1.Samsung FRP Unlock Added More Models. 
2.Samsung Improve Read PIT and Write Flash
3.MTK Add Meta Mode New Method (Support 6595,6732,6735,6795).
4.MTK Improve IMEI Repair In Meta Mode.
5.MTK Improve Network Unlock (6572).
6.MTK EMMC Add Remove Virus (No ADB, No Root).
7.SPD Add SP Unlock (Beta).
8.SPD Improve EMMC Read.
9.Android Add Virus Cleaner (Take Time So Need Wait).

v2.23
1.SPD Add 7715 EMMC Read,Write, Format Support.
2.SPD Add 7715 EMMC Read Pattern,PhoneBook,.
3.SPD Add 7715 EMMC Read Info,Reset Usercode Support.
4.MTK Add Nokia RM-1133,1136 Read,Write Support.
5.MTK Add Nokia RM-1133,1136 Read Code and format support.
6.CDMA Add Haeir CG550 SP-Unlock Support.
7.MTK Improve EMMC Read.
8.Android Improve Monkey Virus Cleaner.
9. Other Small Problem Fixed. 

v2.22
1.Samsung Add Reset Factory Reset Protection (FRP). 
2.Samsung Improve Read PIT.
3.Samsung Improve Write Flash.
4.Samunsung Reboot Download Mode Added.
5.MTK Improve EMMC Read (Save as Scatter File).
6.MTK Improve Read Flash.
7.MTK Improve Format add Advanced Mode.
8.CDMA Improve LAVA-C180 Flash.
9.SPD Add SC6815/7731/30/15/8830 Format (Advanced).
10.SPD Improve SC6815/7731/30/15/8830 Read info.

v2.21
1.MTK Add EMMC Read Sim Lock Code New Algorithms 
2.MTK Add IMEI Add New Algorithms (NEW )(BT)).
3.MTK Add IMEI Add New Method (Factory Mode).
4.MTK Improve MTK EMMC Read (Save as Scatter File).
5.CDMA Add CDMA LAVA-C181 SP-Unlock.
6.CDMA Add CDMA LAVA-CG142J SP-Unlock.
7.CDMA Add CDMA LAVA-C180 SP-Unlock.
8.CDMA Add LAVA-C180 Flash.
9.Fix Software some BUGS.

v2.20 (9th October 2015)
1.MTK Add 6795/6752 EMMC Read Sim Lock Code (World's First).
2.MTK Improve IMEI Method (NEW).
3.MTK Improve 6572/6571 Nand Read Phonebook/Pattern.
4.Android Add  Monkey Virus Cleaner (World First).
5.SPD Improve SC7715 Nand Read Phonebook/Pattern (World's First).
6.Improve Registration Function.
7.Fix Software Some BUGS.
8. CDMA Tab Added. 
9. Download Support Improved.

v2.19C (Internal) (7th October 2015)
WORLD'S FIRST FEATURES IN CHINA BOX.
1.SPD Add SC6815 EMMC Read / Write Support.
2.SPD Add SC6815 EMMC Format, IMEI NV Read/  Write Support.
3.SPD Add SC6815 EMMC Read Phonebook / Pattern.
4.SPD Add SC6815 / 7731 / 30 / 15 / 8830 Reset User Code (World First).
5.MTK Add 6573 / 6575 / 6577 Nand Read Phonebook / Pattern.
6.MTK Add 6573 / 6575 / 6577 Reset User Code (World First).
7.MTK Add MT6795 / 6580 EMMC Read / Write Support.
8.MTK Add MT6795 / 6580 EMMC Format, IMEI.
9.MTK Add MT6795 EMMC Reset Code,Read Pattern.
10.MTK Add New IMEI Method (NEW).
11.MTK Add Android NV Read / Write.
12.CDMA Add ZTE-183 Unlock (World First) in China Box.
13.CDMA Add ZTE-D286 Unlock (World First) in China Box.
14.CDMA Add Haier-C381 Unlock (World First) in China Box.
15.CDMA Add ZTE-S194 Unlock (World First) in China Box.
16.Samsung More More Support Flashing.
17.Server Change. 
18.Add Registration Function.
19.Some Internal Algo Updates.
20.GUI and BUG Fix.
21.Connectivity Bug Solved.
22.CDMA TAB Added.
23.Download Support Working.

v2.19 (29th September 2015)
1.SPD Add SC6815 EMMC Read / Write Support.
2.SPD Add SC6815 EMMC Format, IMEI NV Read/  Write Support.
3.SPD Add SC6815 EMMC Read Phonebook / Pattern.
4.SPD Add SC6815 / 7731 / 30 / 15 / 8830 Reset User Code (World First).
5.MTK Add 6573 / 6575 / 6577 Nand Read Phonebook / Pattern.
6.MTK Add 6573 / 6575 / 6577 Reset User Code (World First).
7.MTK Add MT6795 / 6580 EMMC Read / Write Support.
8.MTK Add MT6795 / 6580 EMMC Format, IMEI.
9.MTK Add MT6795 EMMC Reset Code,Read Pattern.
10.MTK Add New IMEI Method (NEW).
11.MTK Add Android NV Read / Write.
12.CDMA Add ZTE-183  Unlock (World First) in China Box.
13.CDMA Add ZTE-D286, Haier-C381, ZTE-S194 Unlock (World First) in China Box.
14.CDMA Add Haier-C381, ZTE-S194 Unlock (World First) in China Box.
15.CDMA Add ZTE-S194 Unlock (World First) in China Box.
16.Samsung More More Support Flashing.
17.Server Change. 
18.Add registration function.
19.Some Internal Algo Updates.
20.GUI and BUG Fix

v2.18
1.SPD Add SC8830/7731/7715 Read/Write Support (World's First).
2.SPD Add SC8830 EMMC Format,IMEI NV Read/Write Support (World's First).
3.SPD Add SC8830/7730/31 EMMC Read Phone Book (World's First).
4.SPD Add SC7715 Nand Read Pattern (Read Unlock) and Phonebook (World's First).
5.MTK Add MT6753/6735/6582/6595 etc. EMMC Read Phone Book.
6.MTK Add MT6572/71 Nand Read Pattern and Phone Book .
7.MTK Improve Android Read Flash (Faster Then Before).
8.Add MI/Xiomi Mobile (Qualcomm) IMEI Repair (Qualcomm) (World's First).
9.Improve Software Connect and Fix some Bugs.
10.Server Speed Improved.

v2.17
1.MTK Add MT6753/6735 EMMC Read,Write Support.
2.MTK Add MT6753/6735 EMMC Rormat,ROOT.
3.MTK Add MT6753/6735 EMMC Reset code,Read Pattern.
4.MTK Add Nokia RM-1110/1 Read write support (12th boot).
5.MTK Add Nokia RM-1110/1 Format,Read Unlock.
6.MTK Improve 6582/6583/6589 Support (New Modle).
7.MTK Add Fix DL Mode and Fix Unknow Baseband Repair.
8.MTK Improve Reset Code,Read Pattern (EMMC no R/A).
9.MTK USB ENABLE DEBUG MTK 6753/6735/6582/6583/6589.
10..SPD Add SC7715 Nand Write support.
11.SPD Add SC7715 Format,IMEI NV Read and Write Support.
12.SPD Improve SC7730/7731 Read Pattern Code.
13. ADB Different Version Added \Miracle Box\Tools\ADB
14. Auto Driver Installation Added.
15.GUI and BUG Fix.


v2.16
1.MTK Add MT6595 EMMC read,write support
2.MTK Add MT6595 EMMC format,clear Anti_theft support
3.MTK Add MT6595 EMMC Root,Root->clear code support
4.MTK Add MT6595 IMEI support
5.SPD Improve SC7730/7731 Boot
6.SPD Add SC7730/7731 Format support 
7.SPD Improve Factory File type to write
8.MTK Some software bug fix

v2.15
1.SPD Add SC7730/7731 Read pattern code(Read Inf) NO ADB NO ROOT (EMMC)
2.SPD Improve SC7730/7731 NV read and write
3.SPD Improve 8810/6820 Flash ID support
4.MTK Add Reset Phone "FaceLock" and "VoiceLock"  NO ADB NO ROOT (EMMC)
5.MTK Improve 6583 support (11th boot)
6.MTK Improve 6752 support (11th boot)
7.MTK Improve Android EMMC Write support
8.Some software bug fix

v2.14
1.MTK Add Reset PIN code NO ADB NO ROOT (EMMC).
2.MTK Add Reset Pattern code NO ADB NO ROOT (EMMC).
3.MTK Add Read Pattern code NO ADB NO ROOT (EMMC).
4.MTK Improve Clear Anti-theft (EMMC).
5.MTK Improve Format (EMMC).
6.MTK Improve ROOT.
7.MTK Improve Read/Write Nvram(Android).
8.SPD 7730/7731 New ID Added.

v2.13
1.SPD Add SC7730/7731 IMEI repair
2.SPD Add SC7730/7731 NV read and write
3.SPD Add SC7710 New Flash ID support
4.SPD Improve SC7710 NV read and write
5.MTK Add Repair Wifi(Android)
6.MTK Add Enable All Languages(Android)
7.MTK Improve Read Nvram(Android)
8.MTK Improve Write Nvram(Android)

v2.12
1.SPD Add SC7730/6815 write Factory File support
2.SPD Add New Factory File type support
3.SPD Improve Write Flash
4.Samaung Add Enable Diag Port
5.Android Add Enable Diag Port(Qualcomm)
6.HUAWEI Add Read nv(HiSilicon)
7.HUAWEI Add Write nv(HiSilicon)
8.HUAWEI Add Write Flash(HiSilicon)

v2.11
1.MTK Add MT6752 read,write support.
2.MTK Add MT6752 format,clear Anti_theft support.
3.MTK Add MT6752 Root,Root->clear code support.
4.MTK Improve MT6592 support.
5.CDMA Add Scan port and select support.
6.CDMA Improve Rd Unlock support.
7.CDMA Add SP-Unlock support(ZTE-S188,ZTE-V9A).
8.CDMA some bug fix.

v2.10
1.Samaung Improve Phone Lock
2.Samaung Improve Network Unlock
3.Samaung Improve Backup efs
4.Samaung Improve Restore efs
5.Android Root(ADB) Add New method and support More phone
6.MTK Add MT6571/6572 New Flash ID support
7.SPD Improve 8810/6820 read/write
8.Some software bug fix

v2.09
1.MTK Add Nokia 220/225 (RM-1012/1036) Read,Write support
2.MTK Add Nokia 220/225 (RM-1012/1036) Format support
3.MTK Add Direct Clear Code support(Android)
4.MTK Improve Clear Anti-theft (Android)
5.MTK Improve Format (Android)
6.MTK Improve Read(Bkpt Rd)
7.Samsung Improve write flash
8.Samsung some bug fix
9.SPD X64 Windows 8 Driver Added
10.Windows 8 Box Driver Added

v2.08
1.Samaung Add Network unlock support s5,note3,9195,9505 etc
2.Samaung Improve Read info.
3.Samaung Improve Service(Read info and unlock).
4.MTK Add MT6589 New Flash ID support
5.Android Improve Clear Code 
6.Android Improve Root (ADB) Add new phone model support
7.Some software bug fix
8. Custom Installation Added Main Setup and Driver.

v2.07
1.MTK Add MT8127 Read / Write support
2.MTK Add MT8127 Format support
3.MTK Add MT8127 Root->Clear Code support
4.MTK Add MT6592 New Flash ID support
5.MTK Improve Save as scatter file (Read)
6.MTK ANDROID all Generic  (Format All Flash)
7.MTK Improve MT6260 read.
8.SPD Add SC7710 New Flash ID Support

v2.06
ALL WORLD'S FIRST FEATURES
1.MTK Improve 6571/6572/6582/6592 format
2.MTK Improve Boot(11th) and support more Flash ID
3.MTK Improve 6571/6572/6582/6592 unlock Privacy and more safe.
4.HUAWEI Add Unlock mtk 90% mobile
5.HUAWEI Add IMEI Repair mtk 90% mobile
6.HUAWEI Add Unlock Qualcomm mobile
7.HUAWEI Add Read/write Security Qualcomm mobile
8.HUAWEI Add Read code(SIM)/Unlock MTK mobile
9. Update Firmware 1.15
10. Update Dongle Protection (Miracle Key)
11. MTK IMEI Repair Generic Method
12. MTK Unlock Generic Method


v2.05
1.MTK Add Nokia RM-1035 support
2.MTK Add Nokia RM-1011 unlock
3.MTK Improve 6572 Nand support(11th)
4.MTK Improve IMEI Repair(Android MTKNew)
5.MTK Add SIM Read Code and Unlock
6.ALLWINNER A10, A13, A20, Sun4,S un4, Sun7, Soft Winner, Nuclearev etc IMEI Repair.
7.Samaung Sprint USA Add Direct Unlock and Relock phone
8.SPD Add Identify new original package
9.SPD Improve Screen Code found
10.Improve automatic recognition phone model
11.Improve GUI.

v2.04
1.MTK Add Nokia RM-1011 support (Nokia 225)
2.MTK Add 6592 New flash ID support
3.MTK Add 6582 New flash ID support (11th Boot)
4.MTK Improve 6571 Nand Support (11th Boot)
5.SPD Add SC7710 New Flash ID Support
6.Android Improve Root (ADB)
7.Adding Automatic Recognition Phone Mode l (Need Open ADB) 
8.Modify Encryption Method 1.24 (Fuzzy Logic)
9.Some old Improvements 

v2.03
1.MTK Add 6572 Nand New Flash ID support (11th)
2.MTK Improve 6572 Nand Read/write
3.SPD Add SC7710 new flash ID support
4.SPD Add SC7715 Factory file flash support
5.SPD Improve SC8825 Factory file flash 
6.Android Improve ADB Communicate(bug)
7.Android Improve Clear code,Read Pattern...

v2.02
1.SPD Add SC7710 new flash ID support
2.SPD Improve SC7710 Read/Write
3.SPD Improve Resume Reading (Bkpt Rd)
4.MTK Improve Save as scatter file(Read)
5.Android Root(ADB) Add New method and support More phone
6.Add Box Reapir (If your BOX have Problem Then Auto repair Option Added.
7.Add Box Registration function Under (About page)
8.Add File Download Flash File & Setup function under (About page)
9. Inbuild Shell Version 1.01


v2.01
1.SPD Add SC7710 Read/write Support
2.SPD Add SC7710 IMEI Support
3.SPD Add SC7710 Format Support
4.SPD Add SC7710 unlock(Rd Unlock->Clean PassCode)
5.SPD Improve write Factory file(*.pac format) 
6.MTK Add Open Usb Debug mode (Tested On 6592)
7.MTK Improve write Factory file(scatter file)
8.Android Improve Root(ADB) Add support new mobile

v2.00
1.MTK Add New Boot for New 6582 EMMC Flash(bootloader unlock).
2.MTK Add support New 6582 IMEI,Write,and Read
3.MTK Improve Root(no adb)
4.MTK Add New Boot for New 6571. 
5.Android Improve wipe userdata,cache(fastboot mode)
6.Android Improve write data(fastboot mode)
7.Android Improve Unlock/Lock bootloader
8.Android Improve Read info
9.upgrade firmware
10.Improve software encryption algorithm
11.Reset Privacy Lock (AntiTheft Lock) released 
12. MTK IMEI REPAIR GENERIC SUPPORT ALL (65XX)

v1.99
1.MTK Add Bootloader Unlock.
2.MTK Add Android Anti-theft code reset(beta)
3.MTK Add 6571 Nand Flash scatter file Write
4.MTK Improve Android Format
5.SPD Improve 8810/6820 format
6.Blackberry Improve Read info
7.Android Root(ADB) Add New method and support More phone
8.Android Add Bootloader Unlock

v1.98
1.SPD Add 8810/6820 New Flash ID.
2.SPD Improve 6531 Format.
3.MTK Add 6261 Read,write,format support.
4.MTK Add 6261 IMEI support.
5.MTK Add 6571 Nand flash IMEI support
6.Blackberry Improve MEID,ESN,IMEI Read,write
7.Blackberry Improve SPC RESET
8.Blackberry Improve SCAN MEP
9.Blackberry IMEI Repair
9.Firefox OS Supported SPD PAC/BIN support.
10.AutoUpdation Added.
11.SPD Android Improved
12.Auto Driver Installation Updated.

v1.97
1.SPD Add 8810/6820 google unlock(Rd Unlock->Clean PassCode).
2.MTK Improve 6571 EMMC Flash scatter file Write.
3.Android Improve Read info
4.Android Improve ROOT(ADB).
5.Blackberry Add SCAN MEP
6.Blackberry Add Flash
7.Blackberry Add MEID,ESN,IMEI Read,write(beta)
8.Blackberry Add SPC RESET(beta)
9.Blackberry Add Advance Repair(MEP(0) unlock,cal mode repair..)
10.Blackberry Add REBRANDRING OS7 Repair 
11.Blackberry Add CFP Command Repair
12.Improve software algorithm
13.FireFox Os Support Read/Write/Imei/Format.

v1.96
1.SPD Improve 8810/6820 unlock(Rd Unlock->Clean PassCode).
2.SPD Improve 6531 Format.
3.SPD Add 6531 new flash ID support
4.MTK Improve 6571 write.
5.MTK Add 6571 new flash ID support
6.Android ROOT Add new phone support
7.Android Improve HTC Unlock
8.Android Improve Backup/Restore EFS

v1.95
1.MTK Add 6571 read,write,format.
2.MTK Add 6571 IMEI.
3.SPD Add 8810/6820 Flash ID support.
4.Android Improve Restore contacts
5.Android Add Nokia Restore/Backup contacts
6.Android Improve Samsung write flash
7.upgrade firmware
8.Improve software encryption algorithm

v1.94
1.MTK Improve Android nand flash write.
2.SPD Improve SC65XX read.
3.Android Add Backup APP
4.Android Add Restore APP
5.Android Improve Nokia flash(fastboot)
6.Android Add write system(fastBoot)
7.Android Add write usrdata(fastboot)
8.Android Add write boot,recovery,cache...(fastboot)

v1.93
1.MTK Improve 6260 read and write.
2.SPD Improve SC6500 Format
3.SPD ADD SC6500 New flash ID Support
4.Android Add Nokia Read info
5.Android Add Nokia Root(ADB)
6.Android Add Nokia Enter Recovery
7.Android Add Nokia Enter FastBoot
8.Android ADD Nokia flash(fastboot)

v1.92
1.MTK Improve Android nandflash write.
2.MTK Improve Read info
3.MTK Improve write of scatter file
4.SPD Add 8810/6820 new flash ID support
5.SPD Improve write of *.pac format  
6.Android Improve ALLWINNER IMEI
7.Android Improve HTC ROOT(ADB)
8.Android Improve HTC Read info.

v1.91
1.MTK Add Nokia 220 write(10th) 
2.MTK Improve Nokia 220 format(10th)
3.SPD Add 8810/6820 new boot support
4.SPD Improve Nand write
5.Android Improve Clear Code(facelock,Voicelock)
6.Android Improve WIPE Method
7.Android ROOT Add new phone support
8.Android Improve samsung flash

v1.90
1.MTK Add Nokia 220 read and format(10th) 
2.MTK Improve 6260 read and write
3.SPD Improve 6531 format and add new flash ID support
4.Android Improve Read info 
5.Android ROOT Add new phone support
6.Android Add ALLWINNER IMEI New Method
7.Android Add ALLWINNER WIPE Support(New Method)
8.Android Add ALLWINNER Clear code,Read Pattern Code, etc

V1.89
1.MTK Improve Android EMMC read and write 
2.SPD Improve 6530 format
3.SPD Improve Scan Pinouts(8810/6820/6531/880x...)
(Update firmware)
4.SPD Add 6530 Flash ID support
5.Android Samsung Add Repair IMEI(Service)
6.Android Samsung Add Repair MEID\ESN(Service)
7.Android Samsung Add Format Phone(Service)
8.Android ROOT Add new phone support.
9. Freeware Broadcom IMEI Repapir Tool :/Tools/
10. Freeware SPD IMEI REPAIR TOOL :/Tools/
11. FREE WARE ROCK-CHIP IMEI REPAIR TOOL :/Tools/
12. ALL WINNER IMEI REPAIR BUG FIXED.

v1.88
1.MTK ADD 6575 Flash ID support(update boot)
2.MTK Improve Android nand read and write 
3.SPD Improve Nand flash Read
4.SPD ADD 6531 Flash ID support
5.Android Add Read Info HTC Device...
6.Android Add HTC unlock NCK,NSCK...
7.Android Add HTC unlock Simlock
8.Android Add HTC make goldcard
9.Android Improve MTK and WINNER Repair IMEI
10. Brodcom IMEI REPIAR TOOL ADDED.
11. New Generation More Theme Added.

v1.87
1.MTK Improve Android ROOT
2.MTK Improve Android Clear password
  (ROOT->Clear code  (no root ,no ADB))
3.MTK ADD 6583 Flash ID support
  (update boot,Add check DL)
4.SPD ADD 8810/6820 Flash ID support
5.Android Add Backup/restore contacts
6.Android Improve Read Pattern Code
7.Android Improve ROOT(Add new phone model).

v1.86 ALL WINNER UPDATE
1.MTK Improve PRIVACY CODE Analysis(File Unlock).
2.MTK Improve AUTO UNLOK CODE(Read Unlock -> Auto Unlck).
3.MTK Improve Android Read inf.
4.MTK Improve Android Format.
5.MTK Android MANUAL FORMAT Operating(first read inf , Select not auto , Set startaddr and size.
6 SPD Improve CODE READ and Add tips.
7 Android Modify ADB Communications(Add Auth.
8 Android Add ANDROID MTK IMEI REPIAR.
9 Android Add ANDROID ALL WINNER IMEI REPIAR.
10. Android SAMSUNG ADD PIT FILE SLECT OPTION.

V1.85
1.MTK Support Android Flash for Factory file(scatter) 
2.MTK Improve Android formating.
3.MTK Modify transferred file error bug.
4.SPD Add new for 8810/6820 flash ID.
5.Android Modify unlock for Voice_lock and face_lock.
6.Android Add Read Gmail ID 
7.Android Add samsung Reset Gmail(MTP mode) 
8.Android Add new phone for ROOT.
9.New Generation Theme Pack Addes.

v1.84
1.MTK add 6592 support 
2.MTK modify Android format 
3.SPD add 6500 support 
4.SPD modified 6530 format 
5.SPD add 7710 to write the original data 
6.SPD add 8810/6820 clear password (rd unlock-> clean passcode) 
7.Android modify Unlock 
8.Android add Google lock delete 
9. Modification detection network BUG
10. IMEI Enable/Disable Hot Key. 
11. PL2303 Prolific Driver Changed 1.90

v1.83
1.Android Modify samsung writing.
2.Android Add APK.
3.SPD Add 8810 for more flash.
4.Coolsand Add Support for more flash.

v1.82
1.Android Add writing for Samsung Phones.
2.Android Add samsung reading PIT
3.Android Add analyse PIT file of samsung .
4.Android Modify reset,modify some BUGs for samsung .
5.Update firmware.
6.Auto Scan More Fast with Fuzzy Logic Technology.

v1.81
1.SPD support for writing The original_ROM with Optional   Block_operation  for 8810/6820 
2.SPD Modify some BUGs which  can't writing/reading with the new   driver.
3.SPD Modify 6531 boot,Modify formating.
4.SPD Modify some changing_IMEI BUGs 
5.MTK Modify some reading BUGs 
6.Android Add SPD Change IMEI Fuzzy Logic Mostly SPD SUPPORT
7.Android Modify samsung unlock(MTP)
8.Android Modify ROOT BUG,add ROOT for more phones.

v1.80
1.SPD Modify formating
2.SPD Add Support for more flash MMx 20 Models.
3.SPD Root Method More Fast.
4.SPD ANDROID IMEI REPAIR BY AGAIN FUZZY LOGIC,
5.MTK Modify Android formating
6.Android ROOT Support for more phones.
7.some bugs solved.

v1.79
1.MTK Modify some IMEI_writing bugs  for Android system.
2.SPD Add 8810/6820 formating.
3.Android Add  read information,unlock,reset(MTP mode) for samsung.
4.Android Add  backup,reset (ADB mode) for samsung efs.

v1.78
1.SPD Modify 8810/6820 writing.
2.SPD Modify writing with original ROM.
4.Android Add Nvram_write/read.
5.Add Qualacom_IMEI tool and Brodcom_IMEI tool.

v1.77
1.MTK Modify Android a bug of losing IMEI after reset phone.
2.MTK Modify Android some bugs after modifying IMEI.
3.SPD 8810/6820 Support for more flashes.
4.Android Add ROOT(ADB)for more new phones.

v1.76
1.MTK Add Android new method for IMEI change.
2.SPD Modify IMEI change for running_phone.
3.SPD Modify ROOT(ADB)
4.Android Add reading Pattern_code.

v1.75
1.MTK Modify some formating bugs.
2.SPD Modify 8810/6820 factory_rom writing, 
      Add erasing full_flash option.
3.SPD Modify 6530 formating bugs
4.SPD Modify ADB reading_BUGs.
5.Android Add ROOT(ADB) for more phones.

v1.74
1.SPD Add 8810/6820 more flash.
2.SPD Modify 8810/6820 formating,ROOT(power_off_mode).
3.SPD Modify 6531A formating
4.MTK Add for save as *.scatter file after reading flash.

v1.73
1.SPD Add 8810/6820 writing/reading for full flash.
2.Android Add ADB ROOT for new type phones.
3.MTK Android Modify some bugs.
4.SPD Modify some bugs.

v1.72
1.NOKIA 108 RM 944 READ/WRITE/FORMATING.
2.Mstar Modify some bugs.
3.More Then 100 Themes added.

v1.71
1.MTK Add NOKIA 108 MTK.
2.Android Modify ADB ROOT Support for more mobile 
3.COOLSAND Modify some bugs.

v1.70
1.MTK Modify Android some bugs,Support for more flash.
2.MTK Modify Android formating.
3.Android Modify ADB ROOT & Support for more phones.

v1.69
1.Android Modify ADB ROOT .
2.MTK Modify Android formate.

v1.68
1.MTK Modify some bugs for Android reading.
2.SPD add Support for Android flash.

v1.67
1.MTK Support for 6572 Nand flash 
2.MTK Modify Emmc write
3.Android Add ADB ROOT
4.Android Add Fastboot clean userdata & cache
5.Android Add from fastboot_mode reboot to normal_mode
6.Android Modify some bugs.

v1.66
1.MTK Modify Android write
2.MTK support 6582CPU

v1.65
1.Add compatible for USB3.0 port. 
2.SPD Add 8825  write for *.gz package.
3.SPD Modify ADB ROOT.
4.Coolsand Modify pinouts-scan.
5.SPD Modify a bug for searching IMEI from file.

v1.64
1.SPD Modify Android (ADB) backup.
2.SPD Modify ADB ROOT.
3.SPD New Flash IC Supported.
4.Coolsand Modify scaning pins more fast.
5.MTK Modify some bugs.
6.MTK New Flash IC Supported.

v1.63
1.SPD Support for  8810/6820 new flash.
2.SPD Modify 8810/6820 ROOT.
3.SPD Add Android IMEI tool.
4.Android Modify some bugs.

v1.62
1.SPD update 8810/6820 format.
2.SPD add 8810/6820 ROOT(ADB)Beta.
3.SPD add Support for new flash.
4.Mstar Modify a bug.
5.New Theme added.

V1.61
1.SPD 8810/6820 Add new flash support.
2.SPD modification 8810/6820 ADB Read.
3.Coolsand modify flash support.

V1.60
1.SPD add 8810/6820 ADB read flash and packaged into *. Pac file.
2.MTK modify NV reader.

V1.59
1. MTK bug fixes.
2. MTK support for MT6572.
3. Russian Language Updated.

V1.58
1. Some MTK Bug Clear.
2. Server Side also Change in Shell.

V1.57
1.SPD Android add flash support.
2.SPD Android Add NV read and write operations (Please read the information).
3.MTK Android modify a key ROOT.


V1.56
1.MTK Add 6260 support.
2.MTK add a key to clear the root password, and SU options.
3.CoolSand add flash support.
4.CoolSand modify the definition Detection.
5.Mstar search algorithm to modify password.
6. Note pl2303 driver updates.


V1.55
1.SPD  8810/6820 more flash support.
2.SPD 6531 More flash support.
3. Add Operating Instructions.
4. Android Auto Detetcion and all Google Lock Removed.


V1.54
1.SPD add 6531 to write and analyze passwords and change IMEI of support.
2.SPD add 8810/6820 read information, and add new flash support.
3.Coolsand add a new type support.


V1.53
1. Update for Reading MT6583.
2. ANDROID AUTO DETECTION FAST.
3. COOLSAND SOME BUG FIXES.


V1.52
1.Support for reading SC6531(SPD) 
2.Upgrade to new firmware
3.Russian Language Added.


V1.51
1.World's First Emmc Read & Write Supported. Update Revised.
2.SPD Android add new flash support.
3. Autocheksum China Mobile Android Info Updated.
4.Coolsand add new flash database.
5.MTK add new flash database.


V1.50
1.MTK update 65XX written.
2.SPD Modify Repair IMEI
3.Android modify read information, wipe, etc.
4.Android add read/write For EMMC Flash support (beta).
5.Android MTK & SPD CPU stealth mode connect. (world's First)
6.New Themes Added.

V1.49
1. One Click Rooting SPD.
2. One Click Rooting SPD.
3. SPD ANDROID IMEI REPAIR.
4. MTK ANDROID IMEI REPAIR .
5. Generic MTK Google Account Remove One CLick (World's First).
6. Rebbot Recovery Added (World's First).
7. Wipe Android  SOD & ANDROID ALSO SUPPORT OTHER .
8. MTK 65XX SOME Bug Fix.
9. SPD ANDROID AUTO DRIVER INSTALLATION.

V1.48
1.SPD 6610 modified and add new flash support
2.SPD add and modify serial number read out the serial number
3.SPD add of the 8810/6820 one key root
4.Coolsand add a new flash support
5.Coolsand change the password lookup
6.Add hotkey support, add the Easy Function
7.Firmware upgrade, modify spd detection 
8.Add support MTK6583/6589\

V1.47
1.Imrove some MTK 6573 writing error Flasg Mode.
2.Add display file information.
3. World's First SPD Algo Added with Multifunctional.
4. World's First SPD CPU Address to Address Format.
   
V1.46
1.Fix mtk625a write
2.Fix MT657X format

V1.45
1.Add mtk android onekey root 657x
2.Fix 6575 nandflash write
Fix Platform BUG.

V1.44
1. One Key MTK root for 6575, 6577 World's First 
2. Add M-Odin Software addon free
3. Spd New IC's Updated in Database

V1.43
1.Add Spd New 6530A Full flash / IMEI Repair support (World's First Time).
2.MTK update 6575 non EMMC New flash support .
3.Support Server Change.
4 Auto Update & New Version Check Improved. World's First Always
5. New Themes Added.

V1.42
1.SPD add the 6530A flash support
2.Coolsand Add flash support / breakpoint read (World's First)
3.Mstar change cipher algorithm (World's First)

V1.41
1.MTK add support 625A new flash
2.SPD 6530A modified and add the flash support
3.SPD modified to the communication driver support
4. RDA New Driver Auto Installation 

V1.40
1.Coolsand add flash support
2.Mstar password change search algorithm
3.Mstar add reset function
4.Spead add flash support
5.MTK add the 625A 16M flash support

V1.39
Fix Platform BUG

V1.38
SPD Add the 6530 boot

V1.37
1.Coolsand add the flash support
2.Coolsand add USB support
3.SPD Add the flash support, fixed flash size judgments
4.Mstar Modified code analysis

V1.36
Update the Android Mobile Phone Unlocked

V1.35
1.Add the Android platform
2.MTK perfect big flash support
3.SPD Add the flash support

V1.34
SPD update the 6530A read and write 

V1.33
MTK add the 6577 write

V1.32
1.MTK fix 6250D(625A) bug for writing
2.spd update finding unlock method
3.spd add new flash ic
4.spd add 8810/6820 to change imei and format
5.spd support COM port to change imei
6.firmware update to v8.22

V1.31
1.Add the SPD flash support
2.Mstar password change search algorithm
3.Add the CoolSand flash support

V1.30
Correct to write 625A BUG

V1.29
Perfect 6276 write

V1.28
1.SPD add flash support
2.CoolSand modifications change the IMEI functions
3.MTK add 625A, 6255,6276 read the boot code and does not boot change IMEI

V1.27
fix coolsand format bug

V1.26
1.SPD add 8530A support
2.CoolSand add flash models support
3.Mstar change the password search algorithm
4.MTK Add 6250DA support

V1.25
Add android phone change imei

V1.24
1.MTK update 6573 to write, modify the 6252 change IMEI
2.Mstar add support 8532B/8533BX update 8532D, 8533X BOOT, add format support
3.CoolSand add a new boot, add a new font support
4.SPD add a new flash support (6800H)

V1.23
Modify 6575,6577 online program do not need to press the volume up key to online

V1.22
1.SPD add flash support
2.CoolSand add boot and flash support

V1.21
fix V1.20  a bug for 6252 formatting

V1.20
1.MTK increase 6255 USB-defined read and write
2.SPD add 6800H to write new flash ID support
3.Mstar add new flash ID support

V1.19
1.SPD perfect the 6800H write format
2.SPD add 6600l 32M Flash support
3.CoolSand add Flash support

V1.18
solve the SPD Close the master error bug

V1.17
1. modify the 6800H write, format
2. adjustment CoolSand write
3. adjustment Mstar read and write

V1.16
1. Coolsand NEW Flash IC added.
2. Mstar Speed Increase Read & Write.
3. Coolsand Format Mug remove.
4. First MT 6276 Read and write Flash.
5. MT READ WRITE SPEED IMPROVE

V1.15
1.CoolSand add to change the IMEI support
2.CoolSand improve read flash speed
3.CoolSand add a new font support
4.spd update 6800H new flash ID support
5.Support usb or com port read and write MTK6276

V1.14
1.MTK add 6575 to read and write and format
2.SPD update 6800H write, add new flash ID support.
3.Mstar modify erase bug
4.CoolSand add a read password, read the flash, write flash, format full support.

V1.13
1.mtk 6575 support read flash
2.spd update 6800H read and write new flash ID
3.spd update 880xG new flash ID support
4.spd update 6600L new flash ID support
5.Mstar modify write bug
6.Modify the platform display bug

V1.12
1.fix format bug
2.fix write nor flash bug for mtk
3.update spread
4.update mstar

V1.11
1.Improve format Speed
2.Improve write nor flash  for mtk
3.Update spread New IC
4.spread add 880xG support
5.Update spread Change IMEI(support 6600L,6610/20/,68000H,880xG)
6.Update mstar  New IC and Fix Bug(8533d/8532)
7. Add MT 6573 Driver in Driver Folder

V1.10
MTK add MT6516 support flash read and write, and add new  9th Boot support more nand flash

V1.09
Support MT6573/MT6513 to write full_flash

V1.08 (6 April 2012)
1. Firmware upgrade to 1.04, modify the mtk detection.
2. MTK add NEW CPU6573,6513,6516 read and format support.
3. SPD Modify 6800 Family New Flash ID Added.
4. SPD add the 6610/20 New flash  ID support.
5. Mstar change the password lookup algorithm.
6. Infenion New Flash ID Supported.
7. Cool Sand CPU DEMO Menu.
8. Spd Modify 6800H new flash ID read and write and Graphic lock Etc.


V1.07
1.modify before version  some of bug
2.The firmware upgrade to 1.03, modified to detect
3.mtk modify the bug to read and write IMEI
4.spd add 6800H Flash support to read and write
5.mstar change the password lookup algorithm
6.mstar add to guide identification

V1.06
1.Modification - The previous version a number of bug
2.The firmware upgrade to 1.03, modified to detect
3.mtk modified to read information
4.spd add 6800H flash support
5.mstar change the password lookup algorithm

V1.05
1. mtk add read the information function 
2. Add Flash animation display 
3. Modify the firmware 

V1.04
1.mtk add MT6252 USB read flash and write flash support
2.spd modify the 6610/20 flash support 
3.mstar modify the automatic recognition bug
4.mtk Modify the USB scan


2012 01.11   Ver V1.03
1.mtk Update MT6252 Boot File ,support GD25LQ64 
2.mtk Repair Read bug.
3.spd Repair 6610/20 to write.
4.spd support 6800H to read
5.mstar support Automatic Identification nand/nor
6.mstar Update Unlock.All product names used in this News are trademarks of their respective owners

3 comments: