បកប្រែភាសា

Thursday, July 28, 2016

ROM 5.0.1 Style N5 សម្រាប់ Samsung Galaxy Note 2 SHV-E250Sលក្ខណ:ពិសេសនៃ ROM

Rooted (SuperSU 2.76)
Deodexed
Deknoxed
Stable & Fast
No Korean bloatware
No SMS Limits
Call recording
Multi-Languages
Clean Dialpad
Network Mode Menu
Note4 Apps


គាំទ្រ devices

SHV-E250S (SKT)
SHV-E250K (KT)
SHV-E250L (LGU+)

ROM 6.1.2 សម្រាប់ Samsung Galaxy S4 LTE SHV-E300S/Kលក្ខណ:ពិសេសនៃ ROM

Rooted (SuperSU 2.76)
Deodexed
Deknoxed
Stable & Fast
No Korean bloatware
No SMS Limits
Call recording
Multi-Languages
Clean Dialpad
Network Mode Menu
Note5 Apps


គាំទ្រ devices

SHV-E300S (SKT)
SHV-E300K (KT)