បកប្រែភាសា

Saturday, October 25, 2014

ដំណោះស្រាយពេលបើក Play Store មិនបាន

  1. របៀបធ្វើ​នឹងតម្រូវការ
  2. អ្នកត្រូវ install Root.Explorer
  3. រួចហើយអ្នកត្រូវ បើក​ Root.Explorer​ រួចចូលក្នុង system​+etc+រួចDelete hosts​ រួចបិទបើកទូរស័ព្ទមួយជាស្រេច
  4. បញ្ជាក់ទូរស័ព្ទត្រូវroot ហើយDownloads ទាញយក

ម៉ីនុយខ្មែរ​ M190S 4.1.2 ស្គាល់ SD Card

ម៉ីនុយខ្មែរ​ M190S 4.1.2 flash file មួយប៉ុនណ្ណោះតាមរយះ Odin 
ខ្មែរលើLG P705G ពេញលេញ100%

តម្រូវការ​
Fonts khmer&file root ទាញយកទីនេះ

ម៉ីនុយខ្មែរ SM-T211 Version 4.1.2 flash By Odin មានខ្មែរយូនីកូដនឹងKeyboard ស្រាប់

ម៉ីនុយខ្មែរ Samsung GT-S7262

តំឡើងអក្សរខ្មែរលើSamsung galaxy grandnមានម៉ីនុយខ្មែរVersion 4.2.2

Menu khmer GT-I9500​ 4.4.2