បកប្រែភាសា

Saturday, October 25, 2014

ម៉ីនុយខ្មែរ​ M190S 4.1.2 ស្គាល់ SD Card

ម៉ីនុយខ្មែរ​ M190S 4.1.2 flash file មួយប៉ុនណ្ណោះតាមរយះ Odin 
1 comment: