បកប្រែភាសា

Saturday, October 25, 2014

ដំណោះស្រាយពេលបើក Play Store មិនបាន

  1. របៀបធ្វើ​នឹងតម្រូវការ
  2. អ្នកត្រូវ install Root.Explorer
  3. រួចហើយអ្នកត្រូវ បើក​ Root.Explorer​ រួចចូលក្នុង system​+etc+រួចDelete hosts​ រួចបិទបើកទូរស័ព្ទមួយជាស្រេច
  4. បញ្ជាក់ទូរស័ព្ទត្រូវroot ហើយDownloads ទាញយក

No comments:

Post a Comment