បកប្រែភាសា

Wednesday, October 8, 2014

តម្លើង SKY A870K ទៅកាន់ Android Kitkat 4.4 និង ផ្តាច់កូរ៉េ

pantech-lron_zpsaa81b714
បើសិន​ជាលោក​អ្នក​ចង់បន្ទាន់​សម័យ​នូវ​ Android ចុង​ក្រោយបំផុត​នៅលើ SKY Vega A870K នោះ​សូម​អនុវត្ត​តាម​ជំហ៊ាន​ខាងក្រោម៖

Stock ROM LG Optimus G Pro II F350L/S/K . D838​

1.ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងកាទាញយក Stock ROM  LG Optimus G Pro II និង
Rom fix នៅលើ Stock rom kitkat សូមធ្វើកាច្រើសរើសដូចខាងក្រោម ៖
ចុចទាញយក ៖  F350.dll
ចុចទាញយក ៖   LGF350KAT-00-V10d-KT-KR-FEB-19-2014+0.zip
ចុចទាញយក ៖  LGF350LAT-00-V10d-LGU-KR-FEB-19-2014+0.zip
ចុចទាញយក ៖   LGF350S_V10g_KR.zip
ចុចទាញយក ៖  D83810a_00.kdz

សូមមើលរបៀប Flash Rom Offline KDZ