បកប្រែភាសា

Wednesday, October 8, 2014

តម្លើង SKY A870K ទៅកាន់ Android Kitkat 4.4 និង ផ្តាច់កូរ៉េ

pantech-lron_zpsaa81b714
បើសិន​ជាលោក​អ្នក​ចង់បន្ទាន់​សម័យ​នូវ​ Android ចុង​ក្រោយបំផុត​នៅលើ SKY Vega A870K នោះ​សូម​អនុវត្ត​តាម​ជំហ៊ាន​ខាងក្រោម៖

No comments:

Post a Comment