បកប្រែភាសា

Wednesday, October 8, 2014

Stock ROM LG Optimus G Pro II F350L/S/K . D838​

1.ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងកាទាញយក Stock ROM  LG Optimus G Pro II និង
Rom fix នៅលើ Stock rom kitkat សូមធ្វើកាច្រើសរើសដូចខាងក្រោម ៖
ចុចទាញយក ៖  F350.dll
ចុចទាញយក ៖   LGF350KAT-00-V10d-KT-KR-FEB-19-2014+0.zip
ចុចទាញយក ៖  LGF350LAT-00-V10d-LGU-KR-FEB-19-2014+0.zip
ចុចទាញយក ៖   LGF350S_V10g_KR.zip
ចុចទាញយក ៖  D83810a_00.kdz

សូមមើលរបៀប Flash Rom Offline KDZ2 comments:

  1. ខ្ញុំមិនអាច​ទាញយកអ្វីបានទេព្រោះ Link សុទ្ធតែភាសាចិន ដូច្នេះខ្ញុំមិនបានអ្វីដែលចង់បានទេ

    ReplyDelete
  2. ខ្ញុំមិនអាច​ទាញយកអ្វីបានទេព្រោះ Link សុទ្ធតែភាសាចិន ដូច្នេះខ្ញុំមិនបានអ្វីដែលចង់បានទេ

    ReplyDelete