បកប្រែភាសា

Wednesday, June 17, 2015

Firmwares Repair Samsung Galaxy Note 3 Neo N7505 - N750 - N7502 full flash by odin

      Samsung Galaxy Note 3 Neo Repair Firmwares
                       free download

N7505XXUANAD / DBTANA5: Download
N7505XXUCNH1 / OXECNH1: Download 
N7502XXUANH2 / OLBANH1: Download
N750XXUANAD / SERANAD: Download
N750XXUCNH2 / OXECNH1: Download

SAMSUNG-Fixed-All


01. Samsung Galaxy Gio S5560 2.3.6http://www.fshare.vn/file/TRTPWCH6FT/
02. Samsung Galaxy Mini S5570 2.3.6http://www.fshare.vn/file/TVJ8VG7AHT/
03. Samsung Galaxy Pocket S5300 2.3.6http://www.fshare.vn/file/TYW9K8STZT/
04. Samsung Galaxy Star duos S5282 4.1.2http://www.fshare.vn/file/TDQR8PRDDT/
05. Samsung Galaxy Tab 7.7 GT-P6800 4.1.2http://www.fshare.vn/file/T8HG18H9GT/
06. Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 4.0.4http://www.fshare.vn/file/T4W0M4XK3T/
07. Stock 4.1.2 Việt hóa E160-K-Shttp://www.fshare.vn/file/T8TJAYCGGT/
08. Samsung Galaxy Tab7 plus P6200 4.1.2http://www.fshare.vn/file/T5JJP7WSGT/
09. Samsung Galaxy Tab 3 P5200 3G 4.2.2http://www.fshare.vn/file/T8GC0Z2KGT/
10. Samsung Galaxy note 10.1 N8000 4.4.2http://www.fshare.vn/file/TBB9J408XT/
11. Samsung Galaxy tab 2 10.1 P5100 4.1.2http://www.fshare.vn/file/T2HCW1HA0T/
12. Samsung Galaxy tab 7.0 P3110 4.1.2http://www.fshare.vn/file/T7J5YQM01T/
13. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 4.1.2http://www.fshare.vn/file/TY8RJ3KB8T/
14. Samsung Galaxy Note N7000 4.1.2http://www.fshare.vn/file/TVS5VARN8T/
15. Samsung Galaxy Mega 6.3 4.4.2http://www.fshare.vn/file/GOHP1QA9BB/
15. Samsung Galaxy tab T311http://www.fshare.vn/file/TJWY7S3FAT/
16. Samsung Galaxy Grand SHV-E270S 4.1.2http://www.fshare.vn/file/T3NNRWBBYT/
17. Samsung Galaxy S7562http://www.fshare.vn/file/TPY4F979XT/
18. Samsung Galaxy Grand SHV-E275S 4.1.2http://www.fshare.vn/file/T3XX6X9VBT/
19. Samsung Galaxy Gear V700http://www.fshare.vn/file/TT8ZTAHPJT/
20. Samsung Galaxy S6310http://www.fshare.vn/file/T3Z5CT93KT/
21. Samsung Galaxy win GT-I8552 4.1.2http://www.fshare.vn/file/TBJ8ZQYHTT/
22. Samsung Galaxy Ace S5830 2.3.6http://www.fshare.vn/file/T6ADGD9AHT/
23. Samsung Galaxy Ace S5830I 2.3.6http://www.fshare.vn/file/TAFHMZPVZT/
24. Samsung Galaxy Tab P1000 2.3.6http://www.fshare.vn/file/SY4R0KTQ7U/
25. Samsung Galaxy S4 I9505http://www.fshare.vn/file/JNKOY47NUQ/
26. Samsung Galaxy SKT-SHW-M110S 2.3.6http://www.fshare.vn/file/RROMK2OAUF/
27. Samsung Galaxy Ace 3 S7270http://www.fshare.vn/file/QDD9NVS2CF/
28. Samsung Galaxy S2 I9100G 4.1. 2http://www.fshare.vn/file/40WHFQEPFQ/
29. Samsung Galaxy S2 I9100 4.1.2http://www.fshare.vn/file/OEBACGKEFK/
30. Samsung Galaxy Note 1 Nhật SC-06D 4.1.2http://www.fshare.vn/file/N41808S352/
31. Samsung Galaxy S3 mini I8190http://www.fshare.vn/file/K1AH6LM63Y/
32. Samsung Galaxy Y S5630 2.3.6http://www.fshare.vn/file/BU5RIRZ2BZ/
33. S3 i9300 STOCK ZIPhttp://www.fshare.vn/file/5MRATW0548/
34. Samsung Galaxy Note 3 SM-N900http://www.fshare.vn/file/Q905CB6IPF/
35. Samsung Galaxy Beam I8530
http://www.fshare.vn/file/TQ43AZJ6XT/
35. Samsung Galaxy core duos 8262
36. Samsung Grand duos 9082
37. Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805 4.4.2 VietNam
38. Samsung Galaxy S4 SC-04http://www.fshare.vn/file/T7KCCBACFT/
39. Samsung Galaxy Note 2 I317 AT&T 4.3http://www.fshare.vn/file/TP9G3SCJGT/
40. Samsung Galaxy S4 I337M Canada ( bell mobile ) ( black Edition ) 4.4.2
41. Samsung Galaxy S4 I337 AT&T 4.4.2http://www.fshare.vn/file/TTXJVGCRDT/
42. Samsung Galaxy Note 2 I317M Canada (Bell Mobile) ( Black Edition) 4.4.2
43. Galaxy Galaxy J SGH-N075T 4.4.2http://www.fshare.vn/file/TNQ47631FT/
44. Samsung Galaxy Y S5360 2.3.6http://www.fshare.vn/file/T16TTKBSXT/
45. Samsung Galaxy S4 Active E470 4.4.2http://www.fshare.vn/file/TTPP8SN04T/
46. Samsung Galaxy S3 3G SHW-M440S 4.3http://www.fshare.vn/file/T380FXRNMT/
47. Samsung Galaxy S3 T999 T-Mobile 4.3http://www.fshare.vn/file/TJ97DTX7AT/
48. Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 4.0.4http://www.fshare.vn/file/JKHF3EUMHH/
49. Samsung Galaxy S4 Duos I9502 China 4.4.2http://www.fshare.vn/file/UM5JFBTZ2V
50. Samsung Galaxy Note 3 SM-N9008 China 4.4.2http://www.fshare.vn/file/IUK5WFY31I
51. Samsung Galaxy Note 3 SM-N9007 Australia (Optus) 4.4.2http://www.fshare.vn/file/THQ0RAV9XT/
52. Samsung GALAXY Core 2 DUOS SM-G355 4.4.2 VietNamhttp://www.fshare.vn/file/TFRC3B8NAT/
53. Samsung GALAXY Core 2 SM-G3559 China (Anycall) 4.4.2http://www.fshare.vn/file/T7PFP0V72T/
54. Samsung GALAXY Note II N7108 China 4.3http://www.fshare.vn/file/T4YVK5DBBT/
55. Samsung Gravity Smart USA (T-Mobile) 2.2http://www.fshare.vn/file/T6DNTBG0CT/
56. Samsung GALAXY Note I9228 China 4.1.2http://www.fshare.vn/file/TFT898CSMT/
57. Samsung GALAXY S5 Active SM-G870A USA (AT&T) 4.4.2http://www.fshare.vn/file/TVZ17Q0F7T/
58. Samsung Galaxy S5 DUOS SM-G9009D China (Anycall) 4.4.2http://www.fshare.vn/file/T27VK9V0BT/
59. Samsung Galaxy Pop E220S 4.1.2http://www.fshare.vn/file/TK770BCGZT/
60. Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805 4.4.2 Việt Namhttp://www.fshare.vn/file/TBXA214THT/
61. Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE SM-T705 4.4.4 VietNam
62. Samsung Galaxy Note 3 N9005 4.4.2 tiếng Việthttp://www.fshare.vn/file/EFPCBCXT8O/

[Free] Galaxy S4 SHV-E330L 4.4.2 Style S5
E330L 4.4.2 Mode to Galaxy S5

                                                                       Link Rom : DOWNLOAD

[FREE] GALAXY Note 2-GT-N7100-Mode-Note 4-Menukhmer-4.4.4 By OdinPASSWORD : N7100-Mode-Note4-Menukhmer444 


សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង.......

[FREE] GALAXY S3 SHV-E210S-Convert -To-I9300-Mod-Note 4-Menukhmer 4.4.4PASSWORD ; E210sr445667789gff

សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង.......

[FREE] GALAXY S3 SHV-E210L-Convert -To-I9300-Mod-Note 4-Menukhmer 4.4.4


   

PASSWORD ; E210Lsse34rr443ddc[FREE] GALAXY S4-GT-I9500-Mode Note4-Menukhmer 4.4.2 (By Odin)

                    
                                                                                                         
Password = S4_Note4-166