បកប្រែភាសា

Saturday, February 4, 2017

ROM MagMa NX N7 V9.0 សម្រាប់ Samsung Galaxy Note 3 និង S4
គាំទ្រ Device ដូចជា:
=========================================
>> Samsung Galaxy Note3
>> Samsung Galaxy S4 LTE-A (E330)
>> Samsung Galaxy S4 Active (E470)
>> Samsung Galaxy S4 (I9506)
** Qualcomm SnapDragon 800 Device
=========================================

លក្ខណៈពិសេសទូទៅ
=========================================
Note7 Ported based on N930KKKU1BPI8 Firmware
Installer Features
** Aroma Installer 2.70rc2
** Kernel included
- E330 / E470 / i9506 / N900SK / N9005 : @gugu0das kernel included @GitHub - gugu0das
- Note3 Compatible Device : Lsskernel 3.8UX included
** Keep current kernel option supported (Be sure Kernel installed before ROM installation)
** 9 multi languages on Aroma installer
- Germany - English - French - Japanese - Russian - Italian - Espanol - Indonesian - Korean
** Superuser & Xposed & Magisk Selection
- Magisk V10.2 & Phh's Superuser & SuperSU
- Systemless V87.1 & Detour Xposed V84
** Camera ( Galaxy S7E , Note7, Note4 )
** Sound Alive / Viper4Android only / Beats+Viper4Android+Dolby Atmos
** SystemUI
- Separated noti./ Grouped noti
- White / Green battery icon

-----------------------------------------------------------------
លក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រព័ន្ធ
** AOD Touch (Enable / Disable)
** Disable AOD Touch in the pocket
** AOD Auto/Manual Brightness control
** AOD position moving (to prevent Burn-in)
** Bluelight Filter
** Folder lock on the homescreen
** Fastest Perfomance
** Multi-languages supported
** 106 multi CSC
** Supports over 90 national system languages
-----------------------------------------------------------------
លក្ខណៈពិសេសសំឡេង
** Sound Alive
** Viper4Android only
** Beats+Viper4Android+Dolby Atmos (Sound Control App)
-----------------------------------------------------------------
លក្ខណៈផ្សេងៗទៀត
** AOD/Bluelight is working on any kernel
** Lsskernel 3.8UX, thanks @lss1977
** Magisk V10.2
** SuperSu 2.79 SR3
** Phh's Superuser 1.0.3.3
** Systemless Xposed 87.1 topjohnwu
** Updated lastest system app
=========================================
អ្វីដែលមិនដំណើរការ
=========================================
- Sidesync (black screen but presentation mode is working)
- VoLTE
- Video call
- S-View is not supported
=========================================


វីដេអូបង្ហាញពី ROM នឹង ការដំឡើង


ទាញយក ROM MagMa NX N7 V9.0 សម្រាប់ Samsung Galaxy Note 3 និង S4 នៅទីនេះ

No comments:

Post a Comment