បកប្រែភាសា

Monday, December 30, 2013

កម្មវិធី Record Screen សំរាប់ IOS 7 អាចថតសកម្មភាពពេលអ្នកកំពុងចុចទូរស័ព្ទរបស់អ្នក

១៖ ដំបួងត្រូវ ចូល Cydia

២៖​ចុចនៅលើពាក្យManageហើយចុចពាក្យEdit ហើយ ចុច Add 

Add Source: https://apt.178.com ហើយចូលរកមើលវាក្នុង Source  នេះ
៣៖ ស្វែងរក និង ដំឡើង​​  "  RecordScreen " ជាការស្រេចបាត់។

៤.ហើយចុច Restart Spingboard

No comments:

Post a Comment