បកប្រែភាសា

Saturday, August 3, 2013

HOW TO ROOT AND INSTALL KHMER UNICODE ON GALAXY NOTE 2
លោកអ្នកត្រូវការ
  1. cwm6-root-note2 : https://www.box.com/s/xwwo8zx694mv6405mqsu
  2. Odin 3.04 : https://www.box.com/s/09c6f0938ade0d7a51f9
  3. Khmer font JB : https://www.box.com/s/a77b77f47c9d2dcae109
  4. Samsung kies (សំរាប់អ្នកមិនទាន់មាន Driver): https://www.box.com/s/870d36efb361bf8bcfe0
វិធីសាស្រ្ត
1 : ចូលទៅកាន់ Setting > Developer Options > USB Debugging (Tick)
2 : Boot ចូលទៅក្នុង Download Mode ត្រូវបិទទូរសព្ទ័ ហើយ Press and Hold Volume Down Button+
Power Button + Home Button ។ បន្ទាប់មកវានឹង boot ទៅផ្ទាំងខ្មៅមួយដែលមាន Message 
អោយយើងធ្វើការ Press Volume-Up Button to Continue
3 : ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយ USB wire និងបើកកម្មវិធី Ordin នៅលើ Computer
4 : ចុច PDA Button ដើម្បី browse ទៅរក cwm6-root-note2 រួចចុច Open
ចុច Start Button នៅលើកម្មវិធី Ordin ជាការស្រេច ។
ដំឡើងខ្មែរយូនីកូដ
2 : copy Khmer font JB ទៅ internal SD card
3 : ដំឡើង Khmer font JB តាម CWM:បិទទូរសព្ទ័ ហើយចុច Home button +Power button+ volume Up
button ស្របពេលតែមួយអោយជាប់ ពេលឃើញ Samsung Galaxy Note II logo ត្រូវឈប់ចុចប៊ូតុងទាំងអស់ បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ CWM-6 ប្រើ volume up និង volume down ធ្វើការរំកិល.
4 : install zip from SD card > choose zip from internal SD card ស្វែងរក Khmer font JB ដែលអ្នកបានCopyទុក ហើយ install the Khmer font JB then reboot ជាការស្រេច ។
****បញ្ចាក់ កម្មវិធី S Note អត់ទាន់ Full ទេ ក្រៅពីនេះ Full ទាំងអស់ All system ****

No comments:

Post a Comment