បកប្រែភាសា

Saturday, August 3, 2013

HOW ROOT XPERIA NEO L AND INSTALL KHMER UNICODE

I.Download Files
1 - Download the R800i_4.1.B.0.479_Custom.zip : https://www.box.com/s/226a9077d9536ca5127b
2 - Download the MT11i_4.1.A.0.562_Kernel.ftf : https://www.box.com/s/2bb7c7ffe89f759379b3
3 - Download Root and CWM.zip : https://www.box.com/s/0e1fd005b6190d933f94
II.វិធី Root
** Setting>Developer options>tik on USB debugging **
1- Copy file ftf ដែលបាន Download ខាងលើគឺ R800i_4.1.B.0.479 និង MT11i_4.1.A.0.562 ដាក់ចូល
ទៅក្នុង C:\Flashtool\firmwares ។
2- ចូលកម្មវិធី flashtool ហើយចុច flash ហើយយកពាក្យ flashmode ហើយចុចលើពាក្យ MT11i
4.1.A.0.562 ហើយចុច OK ហើយបិទទូរសព្ទ័ ។ ចុច back បូតុងអោយជាប់ ហើយផ្ជាប់ទៅ PC ពេលនោះវា
នឹងដំណើការ flash . កុំភ្លេចបិទកម្មវិធី flashtool បន្ទាប់ពី flash រួច ។
3-ពន្លា File Root and CWM.zip ។ ហើយដោះថ្មទូរសព្ទ័ចេញហើយដាក់ចូលវិញបន្ទាប់មកបើកទូរសព្ទ័
ពេលអ្នកបើកទូរសព្ទ័គឺវាមិនឃើញអីទេគឺវាមានតែផ្ទាំងខ្មៅ ។ ហើយផ្ជាប់ទៅ PC បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ
Root Me.bat ដែលអ្នកបានពន្លា ហើយចុច Enter . អ្នកត្រូវរង់ចាំរយះពេលប្រហែល ១០នាទី រហូតដល់
ប្រអប់ខ្មៅចេញអក្សរថា Press any key to continue
4- ដោះថ្មទូរសព្ទ័ចេញហើយដាក់ចូលវិញបន្ទាប់មក ចូលកម្មវិធី flashtool ហើយចុច flash ហើយយកពាក្យ
flashmode ហើយចុចលើពាក្យ R800i 4.1.B.0.479 ហើយចុច OK ។ ចុច back បូតុងអោយជាប់
ហើយផ្ជាប់ទៅ PC ពេលនោះវា នឹងដំណើការ flash .
5-ដំឡើង CWM
III khmer font
1- download fontchanger from play store
3- copy khmer font to phone and open fontchanger app try to change 3 font  
Roboto-Regular and Droidsans and Droidsans Bold

No comments:

Post a Comment