បកប្រែភាសា

Sunday, August 4, 2013

How to Flash Official Jelly Bean for Galaxy S3 and Khmer Unicode

អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺ កម្មវិធី Ordin និង JB Official Stock Firmware for Galaxy S3 ( Model:  

International) ។ អ្នកអាចធ្វើការដោនឡូត Ordin និង JB Official Stock Firmware នៅទីនេះបាន 

ដោយចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់មួយនេះ

**ពេលធ្វើការដំលើង Stock rom ថ្មទូរសព្ទ័ត្រូវលើសពី 70% ដើម្បីជៀសវាងការគាំងទូរសព្ទ័**
វិធីសាស្រ្ត
1-ជំហ៊ានទី១: ចូលទៅកាន់ Setting > Developer Options > USB Debugging (Tick)

2-ជំហ៊ានទី២: Extract:I9300XXDLIB_I9300OXFDLI1_XEO បន្ទាប់មកអ្នកនឹងទទួលបាន 

Ordin ជាzip file (ត្រូវ Extract វាផង) និង I9300XXDLIB_I9300OXFDLI1_XEO.tar.md5 

3-ជំហ៊ានទី៣: Boot ចូលទៅក្នុង Download Mode ត្រូវ Press and Hold Volume-Down 

  • Button 
  • + Power Button + Home Button ។ បន្ទាប់មកវានឹង boot ទៅផ្ទាំងខ្មៅមួយដែលមាន 

  • Message អោយយើងធ្វើការ Press Volume-Up Button to Continue

  • 4-ជំហ៊ានទី៤: ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយ USB wire និងបើកម្មវិធី Ordin នៅលើ Computer
សំគាល់:នៅលើកម្មវិធី Ordin ត្រូវប្រាកដថាមានតែ PDA, Auto Reboot និង F.Reset Time 

ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបាន Tick ក្រៅពីហ្នឹងគឺ Untick។

5-ជំហ៊ានទី៥: ចុច PDA Button ដើម្បី browse ទៅរក 

  • I9300XXDLIB_I9300OXFDLI1_XEO.tar.md5 រួចចុច Open

  • 6-ជំហ៊ានទី៦: ចុច Start Button នៅលើកម្មវិធី Ordin ជាការស្រេច វានឹងធ្វើការ Upload និង 

  • Reboot ដោយស្វ័យប្រវិត្តិ ។
បញ្ចាក់ : បើកុំព្យូទរ័របស់អ្នកមិនស្គាល់ទូរសព្ទ័ អ្នកត្រូវដំលើង Samsung Kies for driver Samsung Kies
ដំលើង ខ្មែរយូនីកូដ
1.ត្រូវ Root ទួរសព្ទ័ ទាញយក CF-root 6.4
ហើយត្រូវ Root ដូចនឹងរបៀបដំលើង Stock rom ខាងលើ ៕ (ឬអាចចូលអាន Full Instruction

2. ទាញយកខ្មែរហ្វុន S3 4.1.1
3-copy Khmer font ទៅ internal SD card
4-ដំឡើង Khmer font តាម CWM:ដោយចុច Home button +Power button+ volume Up 

button
ស្របពេលតែមួយអោយជាប់ បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ CWM-based ប្រើ volume up និង volume

down ធ្វើការរំកិល.
5-install zip from SD card > choose zip from internal SD card ស្វែងរក Khmer font 

ដែលអ្នកបាន Copyទុក ហើយ install the Khmer font.
***នៅទីបញ្ចប់អ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់Jelly Bean 4.1.1 ដែលមានលក្ខណះ Stable បំផុត 

ដោយគ្មានការរំខានពី errors និង bugs ផ្សេងៗទៀត ។

No comments:

Post a Comment