បកប្រែភាសា

Sunday, January 19, 2014

Passcode សំរាប់ IOS Device

អនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖
ជំហានទី ១៖
អ្នកត្រូវមានកម្មវិធី IFile ដែលអាចទាញយកបានតាមរយៈ Cydia
ជំហានទី ២៖
បើកកម្មវិធី IFile -> System -> Library -> CoreServices -> SpringBoard.app ->
English.Iproj -> SpringBoard.strings
បន្ទាប់មកធ្វើការកែប្រែនូវឃ្លាដែលអ្នកចូលចិត្តដូចរូបខាងក្រោម៖
-សំរាប់ពេលគេវាយ Passcode
-សំរាប់ពេលគេវាយបញ្ជូល Passcode មិនត្រឹមត្រូវ
ជំហានទី ៣៖
បន្ទាប់ពីកែប្រែហើយធ្វើការរក្សាទុក ហើយ Respring ជាការស្រេច។
ចំណាំ៖
-អ្នកត្រូវកែប្រែអត្ថបទក្នុងចន្លោះសញ្ញា "" បើមិនដូច្នោះទេវាអាចធ្វើអោយមានការ Error
-អ្នកមិនអាចវាយអក្សរខ្មែរ និង Emotion នៅក្នុងនោះបានទេ ដូច្នេះអ្នកត្រូវវាយនៅក្នុង Note រូច
Copy និង Paste ចូលទៅក្នុងនោះ។
លទ្ធផល៖

No comments:

Post a Comment